Секретар

  Главен архитект
  Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
  Звено "Културно наследство"
  Звено "Вътрешен одит"
  Звено "Финансов контрол"
  Звено "Връзки с обществеността и протокол"
  Обща администрация
  Дирекция "Административно обслужване"
    Отдел "Гражданска регистрация"
    Отдел "Информационно-техническо обслужване"
      Деловодство
    Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
  Дирекция "Бюджет и финанси"
  Дирекция "Обществени поръчки"
  Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
    Отдел "Управление на собствеността"
    Отдел "Човешки ресурси"
  Специализирана администрация
  Дирекция "Проекти и програми"
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  Дирекция "Строителство и устройство на територията"
    Отдел "Териториално развитие"
    Отдел "Околна среда"
    Отдел "Техническа инфраструктура"
    Отдел "Устройство на територията"
  Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
  Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
  Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.