01.09.2017 13:30

Община Велико Търново и партньори създават FairDeal - мрежа за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A – Румъния-България 2014-2020

Община Велико Търново и партньори от Румъния създават иновативната мрежа за маркетинг, промотиране, бизнес-контакти и сделки FairDeal. Тя ще включва разнообразни платформи, които самостоятелно и чрез своята съвкупност ще създадат нови възможности пред занаятчиите и земеделските производители в трансграничния регион от двете страни на р. Дунав. Чрез FairDeal те ще могат максимално бързо и лесно да влизат в директен контакт помежду си, да рекламират и търгуват с продуктите си.
Проектът „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“ ще бъде реализиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, по приоритетна ос 4 – „Квалифициращ и приобщаващ регион“. Водеща организация е Община Велико Търново, а партньори са Асоциация „Диманш“(Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър "Марин Сореску" - Крайова (Румъния). Инвестицията в създаването на мрежата от платформи е на обща стойност от 656 426,06 евро, като бюджетът за Община Велико Търново е 360 657,97 евро. Продължителността на проекта е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора - 08.06.2017 г.
Концепцията на FairDeal бе представена по време на пресконференция в Община Велико Търново. Презентацията бе направена от Мариела Цонева – директор на дирекция „Проекти и програми“, Павел Христов – ръководител на проекта и на екипа от Община Велико Търново, работещ по реализацията му, Александру Буреану - директор на Национален театър „Марин Сореску“ и Дору Драгомир Александру - представител на BCCBR. Чрез FairDeal Община Велико Търново затвърждава политиките си за насърчаване на малкия и среден бизнес, за развитие на пазара на труда, за създаване на нови възможности за заетост и трудова мобилност, за социална интеграция на хора в неравностойно положение.
Сред основните дейности е изграждането на иновативна платформа за онлайн търговия на местни селскостопански и занаятчийски продукти. Възможностите на FairDeal ще бъдат представени пред малкия и среден бизнес в трансграничния регион по време на няколко обучителни семинара. Ще бъдат изградени структури за взаимопомощ, които да подпомагат занаятчиите и земеделските производители с ограничени компютърни познания по въпросите за публикуване на онлайн оферти и управление на клиентски поръчки. Постепенно местните организации и сдружения, с които е осъществен контакт, ще бъдат насърчавани да поемат ролята на промоутъри, с което ще се гарантира устойчивостта на проекта в дългосрочен план.
Ще бъдат организирани два земеделски и занаятчийски панаира – един във Велико Търново и един Крайова.
FairDeal ще бъде уеб-базирана платформа, която ще бъде достъпна от всяка точка на света и ще „скъси“ драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали като Amazon, еBay, с финансовата мрежа PayPal и др. Платформата е замислена като приложение - междинно звено, което осигурява виртуална информация за продуктите и дейността на заинтересованите представители на целевите групи – търговци, занаятчии, земеделци от трансграничния регион.
Взаимодействието между традиционните форми на промоция и маркетинг и иновативните решения цели насърчи предприемачеството, да даде нова насока в развитие на малкия и среден регионален бизнес, да повиши ефективността му. Проектът дава повече възможности за самостоятелна заетост, трудова мобилност и надомна работа. По този начин FairDeal съдейства за подобряване на пазара на труда и на благосъстоянието на групите в неравностойно положение в трансграничния регион, както и за повишаване на доходите на местните общности.
FairDeal отговаря на общата цел на Програмата INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 - подобряване на сътрудничеството между двете държави и използване на съвместни възможности. Проектът предвижда адекватни решения на общите предизвикателства по отношение на високия процент безработица, ниското заплащане и демографското „изтичане на мозъци“ - явления, които  възпрепятстват икономическия растеж и социалната конвергенция в региона. Предшестващи изграждането на мрежата дейности са задълбочено проучване и анализ на пазара на занаятчийски и земеделски продукти в трансграничния регион, определяне на очакванията на крайните потребители и предлагане на решения.
Разнообразни са целевите групи по проекта. Сред тях са местните фермери и занаятчии от трансграничния регион, неправителствени организации и образователни институции, които насърчават както занаятите, така и опазването на местното културно наследство, селскостопански  и занаятчийски организации. FairDeal е насочен също към безработни,  към хора, търсещи възможност за смяна на работата си, включително надомна заетост или работа на непълно и гъвкаво работно време. Целеви групи са също местни власти/общности, провеждащи политики за стимулиране на младежката заетост и трудовата мобилност, за намаляване на безработицата и социална интеграция на хора в неравностойно положение.
FairDeal отговаря и на Програмата за стратегически цели по отношение на създаването на нови икономически възможности, подобряване перспективите на заетост и преодоляване на неефективността на трудовия пазар.
Като ацкентира върху земеделските и занаятчийските продукти и производства, проектът отговаря на целите на политиката на ЕС за опазване на националната идентичност, културното наследство и многообразие.

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.