25.06.2013 14:00

Обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново

   На 24 юни, от 11:00 часа, в ритуалната зала на Община Велико Търново се проведе обществено обсъждане на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново. Представители на изпълнителя - ДЗЗД "Консорциум урбанико" представиха проекта, чиято реализация в програмния период 2014 - 2020 година да привлече инвестиции  на стойност 320 милиона лева на територията на града.
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Разработената стратегия цели постигане на одобрената, след обществено обсъждане, визия за развитие на града. Главната цел на плана е насочена към съхраняване на автентичния облик на град Велико Търново и превръщането му в интелигентен град, център на икономически разцвет, туризъм и научно - изследователска и развойна дейност.
Дефинираните приоритети, специфични цели и мерки на плана, ангажирани по зони на въздействие са  обвързани с общо 106 конкретни проекта. Специфичната цел на зоната с преобладаващ социален характер, обхващаща  ж.к. Бузлуджа, ж.к. Чолаковци и ж.к. Зона Б, е съживяване на градската среда, подобряване на мобилността и повишаване нивата на заетост.
Специфичната цел на зоната на публични функции с висока обществена значимост, обхващаща Старата градска част, кв. Варуша и хълм Царевец е съхраняване на културния и научния потенциал, усъвършенстване на градската среда и повишаване капацитета на местното население. Специфичната цел на зоната на  потенциал за икономическо развитие, обхващаща западна индустриална зона е структурно и технологично обновяване на територията и развитие капацитета на работната сила.
 
Очаквани резултати от реализацията на плана за  жителите на града са:
 • устойчиво развитие и подобрено качество на живот и здраве;
 • икономия на енергия в следствие използването на ВЕИ;
 • съживяване на обществените пространства и участието им в творческата комуникативна среда на града;
 • развитие на научно-изследователската дейност;
 • разкриване на нови работни места;
 • развитие на нови продукти и увеличаване на обема на производството;
 • укрепване капацитета на местната администрация, добро управление, изграждане и насърчаване на партньорства и сътрудничество;
 • активиране потенциала на териториите за растеж и опазване на местните ресурси;
 • ефективно разпределение на инвестиционните ресурси, публичност и прозрачност на всички процеси и успешен градски мениджмънт;
 • по-активни и компетентни граждански структури.
Очаква се в края на програмния период, 2020 година, прилагането на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие да доведе до:
 • подобрено обслужване в местните административни структури;
 • засилване конкурентноспособността на местната икономика;
 • подобряване благосъстоянието и качеството на живот;
 • комфорт и достъпност на обществените услуги;
 • формиране на екологичен мироглед и култура;
 • създаване на екологично активна гражданска позиция и отговорност;
 • създаване на условия за посрещане на културните потребности на населението;
 • разкриване привлекателния образ на града за туристите и популяризиране на туристическия продукт;
 • минимизиране негативното въздействие върху климата;
 • намаляване риска от природни бедствия;
 • намаляване на бедността и социалните неравенства.
Следващите стъпки до окончателното одобряване от управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие", минават през одобряване на плана от общински съвет на Община Велико Търново до края на месец юни.

Повече информация относно цялостният процес може да проследите в документ "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново", документ  "Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в обхвата на три зони в град Велико Търново", и в документ за "Визия и приоритети". Можете също да научите повече информация за "Зонa с потенциал за икономическо развитие""Зонa с преобладаваш социален характер", както и "Зонa на публични функции с висока обществена значимост".

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.