2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите


 • Характеристика на услугата
 • След подаване на заявлението и необходимите документи в Център за услуги и информация на гражданите същите се предоставят на Директор дирекция "СУТ" за резолюция за издаване на разрешение.

  След извършена проверка от главен експерт транспорт на представените документи се изготвя разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

  Документите с изготвеното разрешение се представя за съгласуване на началник отдел "ТИ",а след това за подпис от Кмет на Община В.Търново или упълномощено от него лице
 • Правно основание
  • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 24
 • Описание на резултат от услугата
 • Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз 

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  гише 3

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  гише 3

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Списък към удостоверението за регистрация на автомобилите,скоито превозвачът кандидатства за издаване на разрешение
Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил или удостоверения за техническа изправност и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност
Копия на удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил”
Актуално удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДПК или са разсрочени по реда на КСО
Фискален бон от всеки автомобил/за всяко данъчно задължено лице/ от датата на подаване на заявлението
Декларация от превозвача за броя и данните на всички данъчно задължени лица за всеки автомобил
Копие от лична карта на превозвача,водача и данъчно задълженото лице
Декларация от превозвача за настоящия адрес на превозвача, водача и данъчно задълженото лице
Квитанции за платена такса за разрешение за таксиметров превоз на пътници и за 2 бр. холограмни стикери

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
3 дни
12,00 лв.

Срок на изпълнение на услугата: 3 дни

Дължима такса:

 • За издаване на разрешение – 12 лева
 • За издаване на холограмен стикер, неразделна част от разрешението – по 18 лева на стикер (задължително два стикера)
 • За ползване на местостоянки – 60 лева за година, 5 лева на месец

Банкова сметка, вид и код на плащане:

 • За разрешение за таксиметров превоз BG 36 SOMB 9130 31 24758000
 • За холограмни стикери BG 43 SOMB 9130 84 24758000 код 448007
 • За местостоянки BG 43 SOMB 9130 84 24758000 код 448090

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.