Приемане на заявления за предоставяне на социална помощ за извършване на погребения за сметка на бюджета на общината на социално слаби, самотни хора, без роднини, бездомни и починали в заведенията за социални услуги


 • Характеристика на услугата
  • Заявлението се подава от заинтересованите лица с приложени необходимите документи в Център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново.
  • В спешен порядък казуса се предоставя на ресорния Заместник – кмет “Строителство и устройство на територията” за резолюция до оторизираните за изпълнение на Инструкцията служители.
  • Изготвя се становище от Директор на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, което се предоставя за утвърждаване от ресорния Заместник – кмет “Строителство и устройство на територията”.
  • Утвърденото становище за извършване на социално погребение се свежда до знанието на Управителя на “Обредни дейности” ЕООД за изпълнение и до заинтересованото лице.
 • Правно основание
  • Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения на Кмета на Община Велико Търново.
 • Описание на резултат от услугата
  • Становище от Директор на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, утвърдено от ресорния Заместник – кмет “Строителство и устройство на територията”.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-220

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-220

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Препис извлечение от Акт за смърт
Удостоверение от отдел “Гражданска регистрация” при Община Велико Търново (самотни, без близки и роднини)
Прокурорско постановление (бездомни и безпризорни лица)
Служебна бележка от заведение за социални услуги (настанени в социални заведения лица)
Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” - град Велико Търново (регистрирани лица в Дирекция “Социално подпомагане” - град Велико Търново)

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
1 ден
 • Не се заплаща.
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.