2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


 • Характеристика на услугата
  • Подаване на заявление и необходимите документи на гише 3 в Център за услуги и информация на граждани.
  • Подписано и подпечатано, Удостоверението за утвърдена категория, се предава в Център за услуги и информация на граждани, Гише 3, за получаване от заявителя.
 • Правно основание
  • Закон за туризма - чл. 168, ал. 2
  • Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (приета с ПМС № 355 / 15.12.2016 г.)
 • Описание на резултат от услугата
  • Удостоверение за утвърдена категория.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Друг документ удостоверяващ промяната

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 дни
150,00 лв.
 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.