2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение


 • Характеристика на услугата
  • Подаване на заявление и необходимите документи на гише 3 в Център за услуги и информация на граждани.
  • Временното удостоверение за откриване на процедура за категоризиране на туристическия обект, подписано и подпечатано, се изпраща до заявителя за получаване.
  • Извършване на оглед на място от Общинската експертна комисия по категоризиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново. Съставяне на Констативен протокол.
  • Категорийната символика (Удостоверение и табела) на туристическия обект се предава в Център за услуги и информация на граждани, Гише 3, за получаване от заявителя.
 • Правно основание
  • Закон за туризма - чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3.
 • Описание на резултат от услугата
  • Комплект категорийна символика (Удостоверение и табела).

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление-декларация за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
90 дни
150,00 лв.

До 20 места за сядане в заведения за хранене и развлечения

Обикновенa
90 дни
250,00 лв.

От 21 до 50 места за сядане в заведения за хранене и развлечения

Обикновенa
90 дни
800,00 лв.

От 51 до 150  места за сядане в заведения за хранене и развлечения

Обикновенa
90 дни
1500,00 лв.

От 151 до 300 места за сядане в заведения за хранене и развлечения

Обикновенa
90 дни
2000,00 лв.

Над 300 места за сядане в заведения за хранене и развлечения

До три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Таксата се внася в Общинска банка АД – ФЦ Велико Търново.

Данни по БУЛСТАТ
БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448090 / Други общински такси
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.