2047 Категоризация на места за настаняване


 • Характеристика на услугата
  • Подаване на заявление и необходимите документи на гише 3 в Център за услуги и информация на граждани.
  • Временното удостоверение за откриване на процедура за категоризиране на туристическия обект, подписано и подпечатано, се изпраща до заявителя за получаване.
  • Извършване на оглед на място от Общинската експертна комисия по категоризиране, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново. Съставяне на Констативен протокол.
  • Категорийната символика (Удостоверение и табела) на туристическия обект се предава в Център за услуги и информация на граждани, Гише 3, за получаване от заявителя.
 • Правно основание
  • Закон за туризма - чл. 128, т. 1.
 • Описание на резултат от услугата
  • Комплект категорийна символика (Удостоверение и табела).

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване
Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
90 дни
500,00 лв.

Места за настаняване клас А, до 30 стаи

Обикновенa
90 дни
1200,00 лв.

Места за настаняване клас А, от 31 до 150 стаи

Обикновенa
90 дни
1900,00 лв.

Места за настаняване клас А, от 151 до 300 стаи

Обикновенa
90 дни
2800,00 лв.

Места за настаняване клас А, от 301 до 500 стаи

Обикновенa
90 дни
5000,00 лв.

Места за настаняване клас А, над 500 стаи

Обикновенa
90 дни
200,00 лв.

Места за настаняване клас Б, до 20 стаи

Обикновенa
90 дни
400,00 лв.

Места за настаняване клас Б, от 21 до 40 стаи

Обикновенa
90 дни
940,00 лв.

Места за настаняване клас Б, от 41 до 60 стаи

Обикновенa
90 дни
2000,00 лв.

Места за настаняване клас Б, от 61 до 100 стаи

Обикновенa
90 дни
4000,00 лв.

Места за настаняване клас Б, над 100 стаи

Обикновенa
90 дни
10,00 лв.

Категоризиране на места за настаняване - стаи за гости/апартаменти за гости/къщи за гости/бунгала и къмпинги

 • за едно легло - 10 лв. на легло;
 • за паркомясто на автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой;
 • за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой.
 • До три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране.
 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
 • Таксата се внася в Общинска банка АД – ФЦ Велико Търново.
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448090 / Други общински такси
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.