2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения


 • Характеристика на услугата
  • За целите на комплексното административно обслужване и във връзка с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • Правно основание
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 10; чл. 87, ал. 11.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  ул. "Христо Караминков" №19

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  ул. "Христо Караминков" №19

Изискуеми документи и образци

Заявление за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
7 дни
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.