2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект


 • Характеристика на услугата
  • Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и на сертификат за туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение или сертификат по заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.
  • За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
  • Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по ал. 1.
  • Подаване на заявление и необходимите документи на Гише 3 в Център за услуги и информация на гражданите.
  • Удостоверението за утвърдена категория, подписано от Кмета на Община Велико Търново и подпечатано се предава в Център за услуги и информация на гражданите, Гише 3 за получаване от заявителя.
 • Правно основание
  • чл. 145 от Закона за туризма.

 • Описание на резултат от услугата
  • Удостоверение за утвърдена категория.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление за издаване на дубликат на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
30 дни
100,00 лв.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 / 15.12.2016 г.

Таксата се внася в Общинска банка АД – ФЦ Велико Търново.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.