2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии


 • Характеристика на услугата
 • Право да подадат заявление за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на персонална пенсия имат следните категории лица:
  • жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
  • лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с трайни увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.
  Заявлението е в свободен текст и се подава от правоимащо лице или законния му представител и е адресирано до общинския съвет, като включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние. Заявлението, заедно с приложените към него необходими документи се подават в Център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново.
  След проверка за съответствие с изискванията на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7 от Наредбата за пенсията и осигурителния стаж, служители от Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” изготвят предложение до Великотърновски общински съвет за приемане на Решение за предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

 • Правно основание
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с
  • Кодекс за социално осигуряване - чл. 92.
 • Описание на резултат от услугата
  • Изготвяне на предложение от Великотърновски общински съвет до Министерски    съвет за отпускане на персонална пенсия на правоимащите лица.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-220

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  партерен етаж
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-220

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст
Заявление от лицето или законния представител
 • Заявление от лицето или законния представител, адресирано до общинския съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние.
Разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ
 • Разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия. Когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж.
Решение, прието на сесия на общинския съвет
 • Решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет.
Декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството
 • Декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход. При определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т.1 от КСО.
Декларация от лицето, че получава/неполучава пенсия
 • Декларация от лицето, че получава/неполучава пенсия, изплащана от друга държава.
За многодетните майки – и документ от общината (кметството)
 • За многодетните майки – и документ от общината (кметството), че са родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини.
За лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди (членове на техните семейства)
 • За лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди (членове на техните семейства) – и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ.
Документ за придобит действителен осигурителен стаж
 • Документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
60 дни
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.