2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот


 • Характеристика на услугата
 • Информация за декларираните данни и стойността на декларирания имот.

 • Подаване на искане;
  Плащане на такса;
  Издаване на удостоверение.
 • Правно основание
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2
 • Описание на резултат от услугата
 • Удостоверение за данъчна оценка.
 • Отказ и обжалване
 • Искането трябва да е подадено от данъчно задълженото лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга.
 • Важна информация за услугата
 • Услугата може да бъде заявена по електронен път в случаите, когато за имота е подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  ул. "Христо Караминков" №19

 • По електронен път чрез портала
  За да заявите услугата по електронен път, използвайте бутон 'Заяви'.

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  ул. "Христо Караминков" №19

 • По електронен път чрез портала
  За да получите резултат от изпълнение на услугата, е необходимо да предоставите валиден адрес на електронна поща.

Изискуеми документи и образци

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Документ за собственост
Пълномощно
Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
5 дни
5,00 лв.
Бърза
3 работни дни
15,00 лв.
Експреснa
24 часа
20,00 лв.

Само в периода от понеделник до петък.

Експреснa
1 час
40,00 лв.

Посочват се банков код и IBAN. В основанието за плащане се записва партиден номер на декларацията.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.