Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци


 • Характеристика на услугата
 • Предоставяне на информация за извършено плащане и размер на данъка върху недвижими имоти и такса битови отпадъци.
 • Приемане на искане;
  Обработка;
  Издаване на дубликат на квитанция платен данък върху недвижимите имоти / такса битови отпадъци.
 • Правно основание
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 6, ал. 1, б. "а"
 • Описание на резултат от услугата
 • Дубликат на квитанция платен данък върху недвижимите имоти / такса битови отпадъци.
 • Отказ и обжалване
 • Искането и за двата вида удостоверения трябва да е подадено от данъчно задълженото лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  ул. "Христо Караминков" №19

 • По електронен път чрез портала
  За да заявите услугата по електронен път, използвайте бутон 'Заяви'.

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Дирекция "Местни данъци и такси"
  ул. "Христо Караминков" №19

 • По електронен път чрез портала
  За да получите резултат от изпълнение на услугата, е необходимо да предоставите валиден адрес на електронна поща.

Изискуеми документи и образци

Искане за издаване на документи
Пълномощно
Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
1 ден

За заплащане на адмниистративната услуга при заявяване по електронен път можете да използвате дебитна или кредитна карта.

При заплащане на услугата по банков път, в платежното нареждане трябва да се посочват банков код и IBAN. В основанието за плащане се записва партиден номер на декларацията.

При заявяване на услугата на гише, можете да заплатите таксите на място в брой.

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.