2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите


  • Характеристика на услугата
    • Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощното по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.
  • Правно основание
    • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 83.

Място на заявяване на услугата

  • В съответното кметство на територията на Община Велико Търново.

Място на предоставяне на услугата

  • В съответното кметство на територията на Община Велико Търново.

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
1 час
10,00 лв.

Стойност на всеки печат: 10 лв.

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.