Издаване на скица-виза за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ


 • Характеристика на услугата
 • Услугата се извършва съобразно изискванията на чл.35, ал.3, ал.4 и чл.38, ал.1, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

 • Правно основание
  • Чл. 140 от ЗУТ
 • Описание на резултат от услугата
 • Издаване на скица с виза

Място на заявяване на услугата

 • Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община В.Търново,
  пл.”Майка България” №2,
  партерен етаж, 
  тел. 062/619-107; 062/619-105.

Място на предоставяне на услугата

 • Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община В.Търново,
  пл.”Майка България” №2,
  партерен етаж, 
  тел. 062/619-107; 062/619-105.

Изискуеми документи и образци

Заявление по образец
Пълномощно
Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Документ за собственост
Скица от действащия ЗРП и при необходимост от кадастрална карта и подземни комуникации, включваща /УПИ/, предмет на разработката, съседните имоти , включително и през улица
Квитанция за платена такса
 Изчислява се при входиране на преписката

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
14 дни
30,00 лв.

При попълване на платежното нареждане е необходимо да се напише име на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.