2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци


 • Характеристика на услугата
  • Кметът на общината издава разрешение за насочване на заявеното количество отпадък към съответното депо на територията на общината.
 • Правно основание
  • Закон за управление на отпадъците - чл. 19.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 5/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-502

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 5/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106
  тел. 062 / 619-502

Изискуеми документи и образци

Заявление свободен текст

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
30 дни
 • Минимален срок от 1 до 30 дни.
 • За депониране на битови отпадъци от физически лица се издава служебна бележка на място в администрацията, която служи пред РСУО - Велико Търново. В останалите случаи, реда е регламентиран в Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.