Удостоверение за родените от майката деца


 • Характеристика на услугата
 • В удостоверението се включват всички живи и починали лица на майката, вписани в регистъра на населението.
 • Заявителят подава попълненото искане в Центъра за услуги и информация на гражданите, на гише № 4 или гише № 6

  Служителят от ЦУИГ проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за докуметнооборот. Извършва проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация и в регистъра за граждански брак и изготвя исканото удостоверение.

  При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението.  При необходимост заявителя представя допълнителни удостоверителни документи.

  Удостоверението се издава до 7 дни.

  Удостоверението  се получава от заявителя в ЦУИГ.

 • Правно основание
 • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, във връзка с
  Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
  Закона за семейни помощи за деца - чл. 6
  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 16
 • Описание на резултат от услугата
 • Получаване на удостоверение за родените от майката деца.

Място на заявяване на услугата

 • Център за услуги и информация на гражданите
  /гише № 4 и гише № 6/
  в сградата на Община В.Търново,
  пл.”Майка България” №2,
  партерен етаж,
  тел. 062/619-107; 062/619-105

Място на предоставяне на услугата

 • Център за услуги и информация на гражданите
  /гише № 4 и гише № 6/ 
  в сградата на Община В.Търново, 
  пл.”Майка България” №2, 
  партерен етаж, 
  тел. 062/619-107; 062/619-105

Изискуеми документи и образци

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Документ за самоличност
Пълномощно
Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.
Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 дни
3,00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на   административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.