3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта


 • Характеристика на услугата
  • Услугата се извършва съобразно чл. 39. ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
  • Подава се Заявление по образец /Приложение 1/ в Център за информация и услуги на граждани.
  • В заявлението търговецът представя документите, необходими за извършване на съответната търговска дейност.
  • Документ за извършвани дейности и работно време се изготвя и обектът се вписва в информационния масив на Община Велико Търново.
  • Документ за работно време, подписан от Кмета на Община Велико Търново, се предава в Център за информация и услуги на граждани, Гише 3, от където може да се получи от заявителя.
 • Правно основание
  • Закон за защита от шума в околната среда.
  • Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.
 • Описание на резултат от услугата
  • Документ за работно време.
 • Важна информация за услугата
  • Решение № 128 / 27.02.2020 г. на Великотърновски общински съвет.
  • Работното време на обектите се определя в съответствие с Глава 2 от Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление за извършвани дейности и работно време
Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, съгласно Закона за храните, вписана в Регистъра на ОДБХ
Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/
Договор за наем или друг документ, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната търговска дейност в обекта
Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/
Копие от Становище на Регионална здравна инспекция
За туристически обекти, находящи се в жилищни сгради - Протокол от общото събрание на живущите, заверен за вярност, в който с Решение е отразено съгласие на обитателите за функциониране на обекта с удължено работно време
Разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция "Митници" /съгласно чл.8, т.6 от НРПТД/
Договор за охрана с лицензирана охранителна фирма /съгласно чл.13, ал.2 и ал.3 от НРПТД/

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 работни дни
15,00 лв.
Бърза
3 работни дни
20,00 лв.
Експреснa
2 работни дни
30,00 лв.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.