Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти - за търговски и други обслужващи дейности в прилежаща територия на търговски обект


 • Характеристика на услугата
  • Услугата се извършва съобразно чл. 40. ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
  • Подава се Заявление по образец /Приложение 4/ в Център за услуги и информация на граждани. Към заявлението по т. 1 се представя визия на преместваемото съоръжение и се прилагат копия от необходимите документи.
  • Изготвя се в специализиран програмен продукт при допустимост Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, при недопустимост се изготвя отказ за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и вписва обектът в информационния масив.
  • Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности подписано от Кмета на Община Велико Търново се представя в Център за услуги и информация на граждани, Гише 3 за получаване.
  • Подава се Заявление по образец /Приложение 4/ в Център за информация и услуги на граждани. Към заявлението по т. 1 се прилагат копия от необходимите документи.
  • Експертна комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново, извършват оглед на място в търговския обект и вписва в Констативния протокол възможността, броя и начина на разполагане на съоръженията за извършване на търговия на открито в прилежаща територия на търговски обект.
  • При допустимост се изготвя Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, при недопустимост се изготвя отказ за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и вписва обектът в информационния масив.
  • Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, Договора за наем подписани от Кмета на Община Велико Търново се представя в Център за информация и услуги на граждани Гише 3 за подписване и подпечатване на Договора за наем и получаването им.
 • Правно основание
  • чл. 15 от Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.
 • Описание на резултат от услугата
  • Разрешение за поставяне на преместваеми обекти - за търговски и други обслужващи дейности в прилежаща територия на търговски обект.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения
Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията /за преместваеми съоръжения и частни терени при търговия на открито в прилежаща територия на търговски обекти/
За търговски обекти на територията на град Велико Търново, намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава след писмено становище съгласно чл. 83 от Закон за културното наследство

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 работни дни
15,00 лв.
Бърза
3 работни дни
20,00 лв.
Експреснa
2 работни дни
30,00 лв.

Чл.19 /ал.1/ Наемната цена по зони за квадратен метър на месец за ползване на общинска площ се определя в зависимост от заеманата квадратура и местоположението на обекта, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- І-ва зона – 4.00 лв. с ДДС

- ІІ-ра зона – 3.00 лв. с ДДС

- ІІІ-та зона – 2.50 лв. с ДДС

- ІV-та зона – 2.00.лв. с ДДС

- V-та зона – 1.50 лв. с ДДС

2. За с. Арбанаси – 4.00 лв. с ДДС

3. За гр.Килифарево и гр.Дебелец – 3.00 лв. с ДДС

4. За с.Самоводене и с.Ресен – 2.00 лв. с ДДС

5. За останалите населени места на Общината – 1.00 лв. с ДДС

Данни по БУЛСТАТ
БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
444100 / Наем
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.