Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти - за търговски и други обслужващи дейности за търговия на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер


 • Характеристика на услугата
  • Подава се до Кмета на Община Велико Търново /заявление, молба, искане/ свободен текст с вписани - място за разполагане, дата, вид и квадратура на преместваемото съоръжение, адрес и телефон за кореспонденция за уведомяване за по нататъшни действия на подателя.
  • Услугата се извършва съобразно чл. 40. ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

  • Подава се до Кмета на Община Велико Търново /заявление, молба, искане/ свободен текст с вписани - място за разполагане, дата, вид и квадратура на преместваемото съоръжение, адрес и телефон за кореспонденция за уведомяване за по нататъшни действия на подателя.
  • Подава се Заявление по образец /Приложение 4/ в Център за услуги и информация на граждани. Към заявлението по т. 1 се прилагат копия от необходимите документи.
  • Изготвя се при допустимост Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, при недопустимост се изготвя отказ за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и вписва обектът в информационния масив.
  • Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и Договора за наем подписани от Кмета на Община Велико Търново се представят в Център за услуги и информация на граждани, Гише 3, за подписване и подпечатване на Договора за наем и получаването им.
 • Правно основание
  • чл. 27 от Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.
 • Описание на резултат от услугата
  • Разрешения за поставяне на преместваеми обекти - за търговски и други обслужващи дейности за търговия на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения
Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията /за преместваеми съоръжения и частни терени при търговия на открито в прилежаща територия на търговски обекти/
За търговски обекти на територията на град Велико Търново, намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава след писмено становище съгласно чл. 83 от Закон за културното наследство
Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново /за преместваеми съоръжения/

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 работни дни
15,00 лв.
Бърза
3 работни дни
20,00 лв.
Експреснa
2 работни дни
30,00 лв.

Чл.31. /ал.1/ При издаване на разрешение по чл.27, ал.1 се сключва Договор за наем съгласно образец /Приложение № 5/.

/ал.2/ Търговците, извършващи търговията на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер заплащат наемна цена за заетата площ в зависимост от заеманата квадратура и местоположението на обекта, както следва:

а/ За ползване на общинска площ за временна търговия на открито, за промоции и събития от рекламен характер по смисъла на чл.23, чл.24 и чл.25 от настоящата наредба на територията на Община Велико Търново, се заплаща наемна цена по зони за квадратен метър на ден, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

- ВТОРА ЗОНА – 6.00 лв. с ДДС;

- ТРЕТА ЗОНА – 5.00 лв. с ДДС;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 4.50 лв. с ДДС ;

- ПЕТА ЗОНА – 4.00 лв. с ДДС;

2. за с.Арбанаси – 8.00 лв. с ДДС;

3. за гр.Килифарево, гр.Дебелец – 6.00 лв. с ДДС;

4. за с.Самоводене, с.Ресен – 5.00 лв. с ДДС;

5. За останалите населени места в общината – 3.00 лв. с ДДС.

 б/. За ползване на общинска площ за поставяне на атракциони по различни поводи и традиционни празници по смисъла на чл.23 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща наемна цена по зони за квадратен метър на ден, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 1.00 лв. с ДДС;

- ВТОРА ЗОНА – 0.80 лв. с ДДС;

- ТРЕТА ЗОНА – 0.50 лв. с ДДС;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 0.30 лв. с ДДС;

- ПЕТА ЗОНА – 0.20 лв. с ДДС;

2. за с.Арбанаси – 1.00 лв. с ДДС;

3. за гр.Килифарево, гр.Дебелец – 0.60 лв. с ДДС;

4. за с.Самоводене, с.Ресен – 0.60 лв. с ДДС;

5. За останалите населени места в общината – 0.50 лв. с ДДС.

 в/ За ползване на общинска площ за временна търговия на открито по смисъла на чл.23 от настоящата наредба на територията на Община Велико Търново се заплаща наемна цена по зони за квадратен метър на месец, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;

- ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;

- ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;

- ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

2. за с.Арбанаси – 40.00 лв. с ДДС;

3. за гр.Килифарево, гр.Дебелец – 15.00 лв. с ДДС;

4. за с.Самоводене, с. Ресен – 10.00 лв. с ДДС;

5. за останалите населени места в общината – 7.00 лв. с ДДС.

/ал.3/ При ползване на мястото повече от месец, наемната цена се плаща не по-късно от 25-то число на предходния месец.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.