Издаване Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново


 • Характеристика на услугата
  • Услугата се извършва съобразно чл. 53. ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
  • Подава се Уведомление по образец в Център за услуги и информация на граждани.
  • Изготвяне, подписване и предаване в Център за услуги и информация на граждани на Гише № 3 за получаване от заявителя.
 • Правно основание
  • Инструкция за издаване на удостоверение за липса на задължения.
 • Описание на резултат от услугата
  • Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

Място на заявяване на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Място на предоставяне на услугата

 • Център за административно обслужване
  Административна сграда на Община Велико Търново
  пл. ”Майка България” №2
  /гише № 3 или гише № 6/
  партерен етаж,
  тел. 062 / 619-108
  тел. 062 / 619-106

Изискуеми документи и образци

Уведомление
Уведомление с вписани данни за фирмата/физическо лице, на което ще бъде издадено Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Велико Търново. За фирма - ЕИК, данни от последно вписване от Агенцията по вписванията, трите имена на управителя, адрес на седалище/управление на фирмата; За физическо лице - трите имена, ЕГН, адрес на лицето
Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Обикновенa
7 работни дни
15,00 лв.
Бърза
3 работни дни
20,00 лв.
Експреснa
1 работен ден
30,00 лв.

Данни по БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000133634

Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов

банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.