1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал


 • Характеристика на услугата
 • Необходимите документи се представят в Обредната зала на Община В.Търново. Длъжностното лице по гражданско състояние проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените от тях документи.

  Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по гражданско състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключване на граждански брак.

  В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения, с данните по чл. 9, ал. 2 СК. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност.

  Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.

  На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец.

 • Правно основание
 • Семеен кодекс, глава втора – чл.4-чл.12 и глава четвърта – чл.18-чл.19;

  Закон за гражданската регистрация – чл.40 ал. 1 и чл.5

 • Описание на резултат от услугата
 • Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак

Място на заявяване на услугата

 • Обредна зала в сградата на Община Велико Търново, 
  пл. „Майка България” №2, 
  западен вход, 
  партерен етаж, 
  тел. 062/619-150

Място на предоставяне на услугата

 • Обредна зала в сградата на Община Велико Търново, 
  пл. „Майка България” №2, 
  западен вход, 
  партерен етаж, 
  тел. 062/619-150

Изискуеми документи и образци

Документи за самоличност на встъпващите в брак
Документ за самоличност на свидетелите
Декларация по образец, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 СК
Медицински свидетелства, че лицата не страдат от болестите, посочени в посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК
Декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК
Само ако има установени заболявания
Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим
Подава се ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения
Решение за развод при сключване на повторен брак, при липса на данни в регистрите
Решение на Районен съд при сключване на граждански брак на лица от 16г.-18г
Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК)
Преведени и легализирани удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак-чл.77 от КМЧП
Важи за сключване на брак с чужденец
Заявление за разрешаване сключването на граждански брак извън определеното за това място
Важи за сключване на брак с чужденец и ако е необходимо
Декларациите се попълват лично от заявителите пред длъжностно лице

Вид на услугата и такса за предоставянето й

Вид услуга
Срок за изпълнение
Такса
Безплатна
1 ден

Срок: Веднага след подписване на граждански брак от страните.

Дължима такса:

 • За съставянето на акта за граждански брак и издаването на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал, не се заплаща административна такса.
 • Такса се заплаща за ползването на ритуалната зала на кметството и при сключване на граждански брак с ритуал по утвърдени тарифи в зависимост от мястото на сключване на брака.

Информация за начина на плащане и банковата сметка се предоставя от длъжностното лице по гражданско състояние. 

Данни по БУЛСТАТ
БУЛСТАТ: 000133634
Община Велико Търново
пл. „Майка България“ № 2
Кмет Даниел Панов
банкова сметка:
BG43SOMB91308424761244
Общинска банка АД
BIC:
SOMBBGSF
тип на бюджетно плащане:
448007 / Такси от административни услуги
тип на документ на бюджетно плащане:
9 / други

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.