Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ

 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА“

 

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-С01

Дата на сключване на АДБФП : 12.03.2018г.

Срок за изпълнение:  24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 820 00 лв.

 На 12.03.2018г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-С01 между Община Велико Търново и МРРБ, в качеството му на УО на ОПРР 2014-2020г. за предоставяне на БФП за реализация на проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”.

 Със заповед № РД 22-453/13.03.2018г на Кмет на Община Велико Търново е определен

Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. С писмо от 22.03.2018г. изпратено чрез ИСУН до УО на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", бенефициента Община Велико Търново, изпрати необходимите документи изискуеми за избора на членове на екипа за управление на проекта. По силата на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е издадена Заповед № РД 22-513/23.03.2018г. на Кмета на Община Велико Търново за определяне служител, отговорен за проектното досие. С писмо от 20.03.2018г. изпратено чрез ИСУН до УО на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", бенефициента Община Велико Търново, изпрати график за провеждане на тръжни процедури по ЗОП. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средства“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31/03/2018г., 30.06.2018г. и 30.09.2018г.

Екипът за управление на проекта съблюдава графика за провеждане на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки.

Екипа по проекта взе участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Чрез системата ИСУН в съответствие с графика за провеждане на тръжни процедури по ЗОП е качена необходимата документация и информация за откриването на следните процедури: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” по 2 обособени позиции”, „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, „Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, "Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции:Обособена позиция 1 - Доставка на мебели и обзавеждане, Обособена позиция 2 - Доставка на бяла и черна техника, Обособена позиция 3 - Доставка на компютри /настолни и преносими/, периферия и оборудване, Обособена позиция 4 - Доставка на кухненска посуда, запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП, Обособена позиция 5 - Доставка на домашни потреби, Обособена позиция 6 - Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи, Обособена позиция 7 - Доставка на специализиран модул за сензорна градина, Обособена позиция 8 - Доставка на постелъчен инвентар, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, Обособена позиция 9 - Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки множествени увреждания, Обособена позиция - 10 Доставка на дидактически материали".

Екипът за управление на проекта организира, проведе и приключи тръжните процедури по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки, съгласно чл.38, ал.1 и ал.2 от раздел V. Специфични условия на АДБФП № BG16RFOP001-5.001-0033-С01 и се сключиха следните договори с изпълнение:

- Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-С01-S-01 от 05.09.2018г. с „Кидат Груп” ЕООД за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”;

- Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-С01-U-01 от 07.08.2018г. с „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД за „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” по две обособени позиции” по обособена позиция № 1”Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване на дипляни и информационни стикери”, запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП;

 - Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-С01-U-02 от 07.08.2018г. с „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД за „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” по две обособени позиции” по обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали”;

Екипа по проекта контролира и процедира изготвянето на работният проект за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, Разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето", ул. „Симеон Велики" № 3, по ОП „Региони в растеж “2014-2020", Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура".

Съгласно Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация планираните събития допринасят за разпространяване на информация за целите и резултатите на проекта. На проведената пресконференцията бяха поканени представители на местни и регионални медии, а предварителното и последващото прессъобщение се изпратиха до възможно най-широк кръг получатели, като по този начин се постигна по-добра разпознаваемост, както на изпълнявания проект, така и на оперативната програма като цяло.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.