Споразумение за реализация на Инвестиционната програма

На 23 март 2016 година  бе подписано Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Максималното общо финансиране на Споразумението е в размер на 44 688 641.93 лв., а неговата продължителност е за периода 2014-2020.
Инвестиционната програма(ИП) на град Велико Търново е средносрочен документ за реализация на визията за градско развитие на Велико Търново, приета с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие(ИПГВР), одобрен с решения на ОбС - Велико Търново № 762/25.07.2013 г. и №959/19.12.2013 г. и от УО на ОПРР с писмо №99-00-6-13415/20.12.2013 г.: "Град Велико Търново–привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ образователен,  промишлен,  туристически  и  културен център, с конкурентна икономика, високо качество на живот и съхранена автентична градска среда."
Общата цел на ИП съответства на главната стратегическа цел на ИПГВР:
"Съхраняване автентичния облик и превръщане на Велико Търново в интелигентен град–център на икономически  разцвет, туризъм  и научно-изследователска и развойна дейност."
Реализацията на проектите и обектите, включени в ИП, ще допринесе и за постигане на специфичните цели на ИПГВР:
•   за социална зона: съживяване на градската среда, подобряване на мобилността и повишаване нивата на заетост;
•   за публична зона: съхраняване културния и научния потенциал, усъвършенстване на градската среда и повишаване капацитета на местното население;
•   за икономическа зона: структурно и технологично обновяване на територията и развитие капацитета на раб. сила.
Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП, собствен принос и финансови инструменти на обща стойност 44 688 641.93 лева, разпределени в четири инвестиционни приоритета:
1.    „Интегриран градски транспорт“ – един проект с индикативен бюджет 10 805 767,50лв. ;
2.    „Градска среда“ – един проект с шест обекта с индикативен бюджет 13 014 862,50 лева;
3.    „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143,75 лева ;
4.    „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.
 
Към ИП е подготвен и списък с резервни проекти на стойност 21 691 437, 71 лв. (50% от определения общ ресурс на БФП).
ИП на град Велико Търново съчетава комплекс от инвестиционни дейности, чрез които се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на ограничения финансов ресурс по допустимите инвестиционни приоритети, съобразени с местните потребности на база целевия и проблемен анализ в ИПГВР.
Чрез инвестициите, които ще бъдат направени със средствата от ОПРР 2014 - 2020 ще се постигне синергичен ефект от координираното изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да надхвърли добавената стойност, която би се получила, ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени поотделно.
ИП съответства напълно и допринася за постигане на дългосрочната визия на града, заложена в ИПГВР, чрез следните конкретни цели:
1. Постигане на трайно подобрение на икономическите, екологичните и климатичните условия на града и неговата периферия чрез:
-целенасочени инвестиции в развитие на стопанската и техническа инфраструктура на зоната с потенциал за икономическо развитие "Западна индустриална зона";
-развитие и предоставяне на модерна транспортна услуга за гражданите на Велико Търново и туристическия поток чрез разработването на интегрирана транспортна схема на база на специфичните дадености на общината и ефективно и ефикасно използване на потенциала на обществен транспорт с различни по вид транспортни средства: автобуси, микробуси, електробуси, атракционни превозни средства, велосипеди и други средства за придвижване;
-интегрирани инвестиции върху обособени територии на градска инфраструктура в трите зони за въздействие чрез инвестиции в усъвършенстване на градската среда;
-развитие на културната инфраструктура чрез съхраняване и развитие на знакови за града и България обекти и създаване на модерно ново пространство за културен обмен на територията на града.
 
2. Постигане на трайно подобрение на социалните и демографските условия на града и неговата периферия чрез:
-създаване на съвременни условия за живот и почивка, за възстановяване и поддържане на работоспособността на населението.
-осигуряването на възможност за временно настаняване на лица в затруднено социално или здравословно състояние, до трайното решаване на тяхното настаняване в семейна среда чрез изграждане на кризисен център;
-продължаване на инвестициите в модернизиране на образователната инфраструктура на града.
 
ИП на град Велико Търново допринася за постигане на специфичните цели на Приоритетна ос 1:
−да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
−да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
−да се подобрят условията за достъп до културен живот;
−да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура.
 
Icon Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ (119,6 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.