Регистър на държавните и минимални помощи - 2021 година

Име

Седалище и адрес на управление

Роля

Администратор

Източник на финансиране

Дата на предоставяне

Схема

Цел

Размер на помощта

1

Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново

гр. Велико Търново, п. к. 5000, пл. „Майка България“ 2

Получател / Оператор

Община

Велико Търново

100 % БФП от ЕС

05.05.2021 г.

ОП „РЧР“,

Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

Предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране в общността и/или в домашна среда

356 832,00 лв.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.