25.10.2012 14:51

Изпълнението на проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново” не е санкционирано

Във връзка с публикация в регионалната преса Кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов уточнява следното :

Не отговаря на истината публикуваното твърдение, че е спряно изпълнението на проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Със свое писмо до Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов, на основание заведена жалба на участник в тръжна процедура в КЗК, е поискал, съгласно клаузата на чл.10.2  от Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, временно спиране на дейностите, свързани с „Доставка и оборудване на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”.

Поисканото от кмета на общината временно спиране е разрешено от Управляващият орган на оперативната програма в интерес на това да не текат срокове по изпълнение на цитираната дейност, докато тече процедурата по обжалване в КЗК.

Мярката не е наказателна и не възпрепятства реализацията на проекта като цяло. Останалите дейности по проекта се изпълняват съгласно одобрения график и срокове и своевременно се разплащат от страна на Възложителя.

Управляващият орган спира срока на изпълнение САМО на посочените дейности до изтичането на пет дни от влизането в сила на акта, с който спорът се решава окончателно.Спрените дейности по договора ще бъдат възобновени автоматично след изтичане на 5-те дни от влизане в сила на горепосоченият акт.

Не съществува опасност изпълнението на проекта да бъде застрашено по никакъв начин. След приключване на спора във връзка с постъпила жалба в Комисия за защита на конкуренцията, дейностите по изпълнение на доставка и оборудване на Мултимедиен център „Царевград Търнов” автоматично ще бъдат възстановени.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.