09.03.2018 12:00

Даниел Панов: „В безсилието си БСП търсят под вола теле – не „цъка” нито екологична, нито каквато и да е бомба”

Факти, вместо вушения – не „цъка” нито екологична, нито каквато и да е бомба около ремонта на водопроводите в старата част на Велико Търново. В безсилието си БСП търсят под вола теле. Реконструкцията е наложителна преди пълното обновяване на района. Финансиране за 40 улици и площади спечелихме по ОП „Региони в растеж“, проектът включва и кв. Чолаковци, който също ще добие напълно нов облик.
Велико Търново се развива. Много странно е, че това не се харесва на хората в БСП. Надявам се, че левите общински съветници не целят да провалят проекта за обновяване на градската среда, но действията им са в очевиден синхрон с опитите да се руши спокойствието в страната.
Аз искам да успокоя великотърновци и затова, вместо с "крилати“ фрази и внушения, за пореден път ще си послужа само с факти:
В момента в старата градска част, вкл. и цитираните ул. „Гурко“, „Крйбрежна“ и „10 феврури“, се изпълняват строителни работи по две направления – подмяна настилка по ОПРР по проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. Велико Търново“ и ремонт на наличната уличната водопроводна мрежа.
Важно уточнение е, че към момента не съществува възможност за европейско финансиране на ремонт на водопроводни и канализационни мрежи, допустими са само средства за настилки по горецитираната оперативна програма.
Естествено и наложително е при полагане на новата настилка да се извърши ревизия на мрежите и съоръженията под нея. В тази връзка, още 2015 г. Община Велико Търново е уведомила всички експлоатационни дружества и кабелни оператори да съгласуват инвестиционните си намерения в обхвата на проекта. Такава ревизия е направена от страна на експерти на водния оператор - „ВиК Йовковци“ ООД, непосредствено преди стартиране на СМР. В резултат на това проектантският отдел на „ВиК Йовковци“ ООД е изготвил и предоставил на Община Велико Търново инвестиционен проект за ремонт на съществуващата уличната водопроводна мрежа, който е съгласуван и одобрен от всички компетентни органи.
За изпълнение на предвидените дейности Община Велико Търново е договорила отпускане на целеви средства от държавния бюджет, като в стойността на сумата е заложено и отстраняване на евентуални канализационни аварии, локализирани или причинени при изпълнение на водопроводите.
Понастоящем не се извършва основен ремонт на канализационна мрежа, а ПОЛАГАНЕТО НА НОВИ ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ СТАВА НА МЯСТОТО И В ТРАСЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТАКИВА.
Проектът отговаря на всички технически правила и нормативи и твърдението, че същият не съответства на нормите на Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, категорично не отговаря на действителността.
Ремонтът на водопроводната мрежа се наблюдава от лицензирана фирма за строителен надзор, като при констатирани нередности от страна на изпълнителите ще бъдат наложени санкции, съгласно договорите. Към момента няма констатирани отклонения при изпълнението му. Нужните дезинфекции и хидравлични проби се извършват своевременно, за което са съставени констативни протоколи.
Давам си сметка, че всеки ремонт води до известни временни неудобства и съм искрено благодарен на хората за търпението, което проявяват. В заключение искам да заявя, че в никакъв случай не бих допуснал нещо да застраши здравето на моите съграждани. Никога не забравям, че доверието, което ми е гласувано, е най-вече отговорност!
Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.