22.02.2019 10:10

Община Велико Търново с одобрено предложение по проект „Красива България“

Проектното предложение на Община Велико Търново по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, получи одобрение от Управителния съвет на Проект „Красива България“. Мярката е насочена към подпомагане на общините, собственици на сгради с обществено предназначение, за  извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в съответните сгради.
Одобреният проект предвижда вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, общ. Велико Търново. Общата стойност на проекта е в размер на 400 000 лв., 360 000 лв. от които са за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни дейности на обекта. За организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ, сa предвидени средства в размер на 24 000 лв., а за професионално обучение на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица – 16 000 лв. 
Реализацията на проекта предвижда извършване на цялостен ремонт, реконструкция и модернизация на сградата на основната база на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Дебелец. Ще бъде разширен и кухненският блок на сградата, което ще позволи увеличаване на капацитета за приготвяне на храна, с който социалната услуга разполага към момента.
Домашен социален патронаж – Община Велико Търново е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността и в домашна среда. Те включват: доставяне на храна в дома на потребителите, помощ в поддържането на хигиена в дома и лична хигиена, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях, битови услуги. Потребители на социалната услуга са лица, попадащи в някоя от следните целеви групи: Лица над 60-годишна възраст; Лица с определена 50% и над 50% намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. Домашен социален патронаж е местна дейност, изцяло финансирана със средства от бюджета на Община Велико Търново.
Социалната услуга разполага с една основна база за приготвяне на храна, която се намира в гр. Дебелец и 2 филиала в с. Ново село и с. Балван. Към момента в базата на Домашен социален патронаж в гр. Дебелец ежедневно (в делничните дни от седмицата) се приготвя и доставя храна за нуждите на повече от 430 потребители, в т. ч. за 25 деца с увреждания – потребители на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново, както и за 75 лица – потребители на социалната услуга Обществена трапезария, която се финансира от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. През 2018 г. услугите на Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец са ползвали 590 лица от следните населени места на територията на общината: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Присово, с. Церова Кория, с. Беляковец, с. Леденик, с. Велчево, с. Пчелище (общо 9 населени места).
В последните години се наблюдава устойчива тенденция за постоянен ръст в броя на потребителите, ползващи услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, което сериозно затруднява процеса по приготвяне и доставяне на храна, поради ограничените възможности на материалната база и наличното оборудване в кухненския блок на услугата. В сградата не са извършвани по-значими ремонти и обновявания.
Чрез реализацията на проекта, ще се разшири  и модернизира кухненският блок на социалната услуга, което ще  подобри работата на екипа и ще повиши качеството на предоставяните услуги, както и ще позволи увеличаване капацитета за приготвяне на храна в кухнята майка. С извършването на цялостен ремонт и обновяване сградата на Домашен социален патронаж ще бъде приведена в пълно съответствие с всички съвременни изисквания и критерии за материална база, в т. ч. и с най-високите стандарти за енергийна ефективност. С изпълнение на проектните дейности ще се подобри цялостната визия и функционалност на сградата.
Предстои сключването на административен договор за изпълнение на проекта между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика.  Всички дейности по проекта, в т. ч. и техническата му реализация, трябва да бъдат изпълнени до края на месец ноември 2019 г.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.