01.07.2019 14:30

Община Велико Търново приключва строителните дейности по проект „Изграждане на кризисен център за лица”

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на церемония „Официално откриване“ по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Церемонията ще се проведе на 08.07.2019 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в ж. к. “Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“ №6 и № 8.
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново. Срока за изпълнение на дейностите е 30 месеца.
Начало на проекта: 17.01.2017 г.
Край на проекта: 17.07.2019 г.
Безвъзмездна финансова помощ:  2 169 123,77 лв.
Целта на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Велико Търново, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.
Целевите групи, които ще обхване кризисния център са лица, жертва на насилие; бездомни; социално слаби лица; лица, жертва на трафик и/или експлоатация; лица, останали без подслон след бедствени ситуации.
Резултата от изпълнението на дейностите по проекта е изграждане на „Кризисен център за лица“ с общ капацитет 30 лица (места), разположен в две сгради тип пасивна къща, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства.
„Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
В двата кризисни центъра всеки потребител на социалната услуга разполага с лично пространство и степен на самостоятелност, в зависимост от неговата автономност и способност за поемане на отговорност. Развитието на потребителите вътре в центъра се осъществява съгласно индивидуални планове, изготвени на база детайлна оценка на специфичните нужди и потребности и целящи осигуряването на възможности за пълноценно личностно развитие и изграждането на съответните умения за последващо израстване.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.