03.07.2019 16:00

Проект „Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона“, с бенефициент Община Велико Търново приключи със заключителна пресконференция и церемония „официално откриване“ с водосвет

Проект BG16RFOP001-1.009-0003 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“  се реализира съгласно подписан Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01 от 17.01.2017 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Велико Търново, в качеството на бенефициент по Договора.
Проектът се реализира с продължителност: 17.01.2017 г. – 17.07.2019 г.
с общ бюджет 1 625 972, 02 лв., от които:
Съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие:    
1 382 076, 21 лв.  
Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България:                                       
243 895, 81 лв.
На 02.07.2019 г. в Регионален прессклуб на БТА –Велико Търново се проведе финалната пресконференция във връзка с реализирания с финансовата подкрепа на Европейския Съюз чрез ЕФРР по ОП „Региони в Растеж“ 2014-2020 проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, с бенефициент Община Велико Търново. В медийната проява участваха проф. Георги Камарашев - Заместник- кмет „Строителство и устройство на територията“ на Община Велико Търново, инж. Цанко Бояджиев, Началник отдел „Техническа инфраструктура“ Община Велико Търново и Ръководител проект, г-жа Мариела Цонева – Директор дирекция „Проекти и програми“ Община Велико Търново, екипа на проекта,  представляващи фирмата изпълнител СМР и строителен надзор, граждани и медии.
В рамките на презентацията по време на финалната пресконференция бяха представени постигнатите цели и резултати, отчетени бяха индикаторите по дейности, нагледно беше визуализирано, със снимков материал, съществуващото състояние на обекта преди интервенцията и сегашния променен с финансови средства на Европейския съюз облик на Западна индустриална зона. С реализираните дейности по проекта ще се осигури социален и демографски ефект върху територията на Община Велико Търново в дългосрочна перспектива, както и ще се постигне стабилно икономическо развитие. Осъществената инвестицията в обекта е част от провежданата политика на общината за подпомагане на инвестиционния климат в региона, с фокус Западна индустриална зона, където ще се увеличи интереса на местни, регионални и международни заинтересовани страни за бъдещи инвестиции в резултат на осезаемите резултати от подобрената техническа инфраструктура, рефлектираща модерна визия и облик.
Откриването на обекта беше отбелязано с тържествен водосвет, отслужен от отец Славчо, като на символичното прерязване на лентата присъстваха проф. Георги Камарашев – Заместник- кмет на Община Велико Търново, г-н Филип Маринов и г-н Румен Игнатов - представляващи фирмата изпълнител СМР - „Пътни строежи - Велико Търново“ АД, представляващ фирмата – изпълнител строителен надзор „Кимтекс - ЛС“ ООД, инж. Цанко Бояджиев, Ръководител проект, екипа по проекта, граждани и медии.
Проектът е и в изпълнение на препоръките на ЕК до 2020 г. да се формират  предприемачески умения и нагласи в сферата на професионалното образование, в университетите, в средните училища, насърчаване на предприемачеството сред младите хора. В съответствие с ИП 2 на ОПРР 2014-2020 за обновяване, възстановяване и модернизация на зони с потенциал за икономически растеж, с насърчаване мерки за рехабилитация на улици, осигуряващи достъп до индустриалните бизнес зони, преките бенефициенти по проекта са: 40 икономически субекти: действащи малки и средни предприятия в ЗИЗ; 3000 работещи в индустриалната зона; др. стопански субекти, осъществяващи стопанската си дейност с функциониращите фирми в ЗИЗ; ЮЛ с нестопанска цел: образователни центрове и институции: висши учебни заведения с национално и международно значение.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.