25.11.2019 10:00

Проект „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на начална пресконференция по проект: „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Пресконференцията ще се проведе на 04.12.2019 г. от 14:00 ч. в Регионален пресклуб  БТА – Велико Търново, на адрес: гр.Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2.       
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.
Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.
Начало на проекта: 04.02.2019 г.
Край на проекта: 04.02.2021 г.
Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.
Конкретните цели включват изграждането на 4 броя нови сгради „Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост" в с. Церова кория, Община Велико Търново и ремонт и реконструкция на 1 брой сграда с предназначение за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ в гр. Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3.
В изпълнение на проекта ще бъдат осъществени следните дейности: 
  1. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството);
  2. Изготвяне на оценка за съответствие;
  3. Строителен надзор;
  4.  Информационно - комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране;
  5.  Доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане, съобразно изискванията за предоставяне на съответната услуга;
Крайни бенефициенти:
60 лица с умствена изостаналост, които ще се ползват от услугите на четирите Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост;
15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.