03.08.2020 10:00

Община Велико Търново стартира изпълнението на дейности по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На 15 юли 2020 год. е подписан Административен договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика. Контрактът е за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0018-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 - „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0018-C01 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд.
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 941 359,37  лева, 85% от които (800 155,46 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15% (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране.
Изпълнението на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ стартира от 01.08.2020 година и е със срок от 24 месеца.
В изпълнение на заложените цели ще бъде създаден „Комплекс от социални услуги за деца“, чрез разкриването на две нови социални услуги:
“Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства”, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги;
„Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.
В обхвата на целевите групи по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ попадат:
  • деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания;
  • деца, настанени в ЦНСТ, деца в риск от общността, включително деца с увреждания, от 15  до 18 години;
  • родители и/или близки на деца с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации;
  • родители и/или близки на деца в риск, които се нуждаят от консултации;
  • служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация.
Социалните услуги, разкрити по проекта ще се помещават и предоставят в сграда на ул. "Симеон Велики" № 3, гр. Велико Търново. Същата е ремонтирана, обзаведена и оборудвана по Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, по ОП РР 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
Чрез изпълнение на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ се цели осигуряване на:
подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване;
създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.
Съгласно разписаните по Проекта дейности, през месец септември на официалната електронна страница на Община Велико Търново ще бъде публикувана обява за провеждане на конкурс за подбор и наемане на персонал, за заемане на длъжности в разкритите по проекта социални услуги.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.