10.09.2020 15:00

Общините от Северния централен район за планиране първи избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие.
Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.
Процедурните правила за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие (РСР) са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са достъпни на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan
Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области  на СЦРР - Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в РСР и техните легитимни заместници. Квотите са определени на база населението по области, съгласно данните , съгласно данните на НСИ към 31.12.2019 г.
Представителите на общините се определят на база населението на областта, както следва:
Население, област
Представители, брой
до 200 000 души
2 представители
от 200 001 до 300 000 души
3 представители
от 300 001 до 400 000 души
4 представители
от 400 001 до 500 000 души
5 представители
над 500 000 души
6 представители
За представители на област Велико Търново бяха избрани кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който през тази година председателства Асоциацията на местните власти от Югоизточна Европа. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спиридонов – председател на ОС – В.Търново, Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец и кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев.
Двамата представители на област Габрово в РСР ще бъдат  Таня Христова – кмет на община Габрово и кметът на община Севлиево Иван Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева – кмет на Трявна и най-младият кмет в мандат 2019 – 2023 г. Трифон Панчев – кмет на община Дряново.
Представители на област Разград в РСР ще бъдат Денчо Бояджиев – кмет на община Разград, Дауд Алияоглу – кмет на община Цар Калоян. За техни заместници бяха избрани кметовете на общините Завет – Ахтер Велиев и на община Кубрат – Алкин Неби.
Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР  са кметът на областния град Пенчо Милков, Димитър Славов – кмет на община Бяла, кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов. Те ще могат да бъдат замествани в заседанията на РСР от кметът на Две могили – Божидар Борисов, кметът на община Ценово Петър Петров и кметът на община Борово Валентин Панайотов.
Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на ОС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи. За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОС Ситово Ридван Киязим.
Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за паниране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.
Упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в Регионалните съвети за развитие е заместник-министър Деница Николова. В следобедната част на програмата заместник-министър Николова ще представи новия регионален подход и концепцията за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.
„Общините от Северен централен район са първите в страната, които избраха своите представители в  бъдещия Регионалния съвет за развитие. Това е първата, но много важна стъпка към реализация на приоритетните политики в новия програмен период, в който сътрудничеството между общините и партньори от други сектори ще е от изключително значение.
Общините понесохме тежестта на извънредното положение заради епидемията от COVID-19, но показвахме, че с обединение сме способни да се справим. Апелирах към колегите да продължаваме да работим по този екипен начин – това ще е основополагащо както за възстановяването от коронакризата, така и за планирането на новите приоритети, проекти за реализацията им и изпълнението“, обърна се към делегатите кметът на Велико Търновои председател на НСОРБ Даниел Панов.
Допълнителна информация за ролята, структурата и функциите
на Регионалните съвети за развитие
Промяната в Закона за регионалното развитие предвижда 3 формата за работа на Регионалните съвети за развитие – основен, широк и експертен.
Основен състав: областни управители и представители на общините (кметове на общини и/или председатели на общински съвети);
Представителите на общините се определят на база населението на областта, както следва:
Население, област
Представители, брой
до 200 000 души
2 представители
от 200 001 до 300 000 души
3 представители
от 300 001 до 400 000 души
4 представители
от 400 001 до 500 000 души
5 представители
над 500 000 души
6 представители
Основен състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район:
Северен централен район от ниво 2
Области, брой
Общини, брой
Население, брой*
Представители, брой**
1.Велико Търново
10
232 568
3
2.Габрово
4
106 598
2
3.Разград
7
110 789
2
4.Русе
8
215 477
3
5.Силистра
7
108 018
2
Общо:
36
773 450
12
По данни на НСИ към 31.12.2019 г.
Широкият формат на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район включва освен представителите, избрани в основния състав и представители на Централното координационно звено към МС, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях в разширения състав на РСР вземат участие двама представители на работодателските организации, трима – на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.
Широк състав на РСР на СЦР
брой
Представители на общини + НСОРБ
13
Областни управители 
5
ЦКЗ и ОСЕС
2
Министерства
17
НСИ, БАН, висши училища
4
Работодатели и синдикати
4
Икономически и НПО сектор
6
Общо:
51
Експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район ще бъде ситуиран в Русе. Той включва:
  • звено за медиация, което ще бъде ангажирано да съдейства при формирането на партньорства и ще отговаря за изпълнението на информационната стратегия на РСР;
  • звено за публични консултации, което ще бъде ангажирано с подготовката и провеждането на публичните консултации, както и на останалите събития, свързани с публичността в работата на РСР;
  • звено за предварителен подбор, в което ще вземат участие  4-ма представители на УО на ОПРР и по 2-ма на всеки УО от програмите, които участват с финансиране в прилагането на интегрирания подход. Те ще извършват оценка за административно съответствие на внесените проекти, ще правят преценка за допустимост и за качеството на подадени концепции.
Ключовите функции на Регионалния съвет за развитие са разпределени между различните формати на неговия състав по следния начин:
Функция
Отговорен състав на РСР
Кворум за вземане на решения
Вид заседание
Обсъждане и приемане на становища, препоръки, доклади, справки и оценки
Основен състав / Широк състав
1/2 от общия брой на членовете на РСР
Присъствено, дистанционно, на писмена процедура
Одобряване на проект и актуализацията на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)
Основен състав
2/3 от общия брой на членовете на РСР
Присъствено или дистанционно
Одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестиции
Широк състав
Нарочна процедура
Присъствено или дистанционно
Писма за подкрепа по участието на български партньори в проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕСИФ
Основен състав
1/2 от общия брой на членовете на РСР
Писмена  процедура
Правила за работа, Годишна индикативна програма за дейността, Годишни отчети за извършени разходи
Основен състав
1/2 от общия брой на членовете на РСР
Присъствено, дистанционно, на писмена процедура

 

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.