30.12.2021 14:30

Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ през цялата 2022 година

Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ и през цялата 2022 г.. Средствата са осигурени от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика след одобряване на проектното предложение на Общината.
Сключеният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ гарантира дейността на социалната услуга за периода от 4 януари до 31 декември (всички 248 работни дни на годината). Стойността на договорираната финансова помощ е в размер на 107 000 лева. Капацитетът на услугата се запазва непроменен – 135 места.
            „Обществена трапезария“ е социална услуга, предоставяна в общността, която има за цел да окаже помощ и подкрепа на лица от уязвими социални групи, да подобри качеството на живот и осигури храна на хора, които не могат да си я набавят сами.
Ползватели могат да бъдат хора на територията на Община Велико Търново в т. ч. и деца, навършили 7 годишна възраст, които попадат в някоя от следните целеви групи:
  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново;
  • Скитащи и бездомни деца и лица, вписани в регистъра на скитащи и бездомни деца и лица при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново.
Хората, които желаят да ползват социалната услуга могат да подадат  (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) Заявление–декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж:
  • гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 – на приземния етаж от южната страна на стадион „Ивайло“ (срещу Детска градина „Първи юни“).
На територията на Община Велико Търново, социалната услуга се предоставя чрез Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец и се ръководи административно от Управителя на Домашен социален патронаж – Велико Търново. Потребителите получават безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне един път седмично десерт, в дните от понеделник до петък, с изключение на почивните и празнични дни. Топлият обяд се предоставя от 11.00 ч. до 13.00 ч., в помещение, определено за нуждите на Обществена трапезария на адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски“ № 23, разположено на партерния етаж в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.
Допълнителна информация и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени от офиса на Домашен социален патронаж в сградата на стадион „Ивайло“, както и на следните телефони: 0888 433 665 и 062/ 619 220, електронна поща: dsp_vt@abv.bg

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.