16.05.2022 12:00

Начална пресконференция за проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Начална пресконференция по проект "Разширение на “Мултимедиен посетителски център  „Царевград Търнов“ ще се проведе на 18 май 2022 г. в Регионален   пресклуб на БТА - Велико Търново, с начален час 10.00 ч.
Началната пресконференция има за цел да анонсира пред широката общественост проекта, общата и стратегическите цели, дейностите и целевите групи по проекта, очакваните резултати, ползите за целевите групи, както и за източниците на финансиране.
Номер и дата на сключване на Административния договор за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 от 18.11.2020 г.
Срок за изпълнение: 30 месеца
Обща стойност: 1 394 577, 31 лв., от които:
  • Безвъзмездна финансова помощ:
  • Европейско финансиране: 337 395, 86 лв.
  • Национално съфинансиране: 59 540, 45 лв.
  • Финансиране с финансов инструмент: 853 821, 00 лв.
  • Собствен принос на бенефициента: 143 820, 00 лв.
Основната цел на проект "Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ е да се създадат условия за развитието на конкурентноспособни културни атракции на територията на община Велико Търново и да се стимулира диверсификацията на местните и регионални културни продукти.
Предвидените дейности и тяхната взаимовръзка ще окажат благоприятен синергичен ефект и тяхното изпълнение ще допринесе за постигане целите на проекта. В резултат от реализирането на проекта ще се допринесе за привличане на посетители от страната и чужбина, както и превръщането му в център за местни, национални и международни културни събития.
Източник на финансиране: Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, финансов инструмент  от „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР, www.jessicafund.bg ),
в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и собствен финансов принос.
Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg) е дъщерно дружество на Банка ДСК.
Регионалният фонд има мандат от Фонда на фондовете за управление на Фонд Север, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. РФГР финансира публични и частни проекти при преференциални условия в 17 най-големи общини в Северна България, което дава възможност за реализиране на проекти с висока обществена значимост, които трудно биха били финансирани по традиционните банкови условия. Фонд Север е естествено продължение на инициатива JESSICA от предходния програмен период, чийто рециклиран ресурс остава на разположение за допустими градски проекти в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.
Фонд на фондовете:
Основната дейност на Фонда на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020.
Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително финансиране, гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.
Проектът е насочен пряко към посетителите на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – български и чуждестранни туристи, ученици и студенти, пенсионери и граждани от други социални групи, специалисти в областта на културното наследство.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.