18.05.2022 16:00

Представяне на инвестиционната дейност по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

На 18 май 2022 г. се проведе официална церемония „Първа копка“ в обхвата на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, гр. Велико Търново. Инициативата се състоя в рамките на  Проект "Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, с бенефициент Община Велико Търново, който е финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, финансов инструмент  от „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР, www.jessicafund.bg ), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и собствен финансов принос. Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg) е дъщерно дружество на „Банка ДСК“ АД. Заемните средства ще послужат за реновиране на Мултимедиен  посетителски център „Царевград Търнов“, който е от ключово значение за изграждането на културната идентичност на град Велико Търново.
В публичното събитие участваха представители на управленския екип на Община Велико Търново, екипа по проекта, изпълнители на проектните дейности, медии и граждани.
С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати за визуализиране живота на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи, бит и одежди. С помощта на съвременната аудио – визуална техника, по-пълно ще се възприеме богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ. Интериорът ще е разнообразен от декорирани фигури, с множество архитектурни детайли, атрибути и аксесоари, подходящо осветление и озвучаване на отделните елементи и композиции. Реализирането на проекта ще отговори на завишените нужди на посетителите на града и ММПЦ в частност, чийто брой се очаква да се увеличи значително след изпълнение на заложените дейности, предвид увеличения обхват и площ на центъра. Чрез проекта ще се подобрят условията за достъп до културния живот на град Велико Търново.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.