23.07.2013 15:00

Екологична оценка на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в град Велико Търново"

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Относно "Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в обхвата на три зони в град Велико Търново" и преценяване на необходимостта от екологична оценка и Решение на РИОСВ ВТ № 02 - ЕО / 2013, се е стигнало до заключение да не се извършва екологична оценка, като според оценката на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Велико Търново, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Подробни информационни материали за проекта можете да намерите  в раздел "Общинско развитие".

Повече информация относно цялостният процес може да проследите в документ "Решение на РИОСВ ВТ № 02 - ЕО / 2013 за преценяване на необходимост от извършване на екологична оценка".

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.