НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново

Чл.1. С наредбата се определят условията и редът за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително извършване на действия на процесуално представителство.

Чл.2. Дейности по чл.1 включват всяка дейност на подпомагане на органите за приватизация, съответно за следприватизационен контрол, при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), включително дейностите, свързани с изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, цялостно консултиране по приватизационните процедури, осъществяване на действия на процесуално представителство, изготвяне на експертни становища, извършване на действия на експертно техническо подпомагане, маркетинг, както и други експертни дейности, произтичащи от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл.3 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, ръководи цялостната дейност по приватизацията и следприватизационния контрол на общинската собственост в Общината, за което приема решения.

(2) На основание чл.4, ал.4 от ЗПСК, § 1 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г. (Обн. - ДВ, бр. 56 от 06.07.2018 г.) и чл.2, ал.2 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет определя Общинска агенция за приватизация за ВЪЗЛОЖИТЕЛ на дейностите, свързани с подготовката на обекти за приватизация и следприватизационен контрол и други дейности, посочени в чл.2 на тази наредба.

„(3) (Нова – с Решение № 1007 от 30.06.2022 г.) Към внасяните от Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол в Общинския съвет предложения за приемане на решения за приватизация, се прилага декларация по образец (представляваща Приложение № 1 към тази наредба) за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 11 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (ДВ, бр. 57/11.06.2002 г.), подписана от съответните длъжностни лица от общинската администрация.

(4) Възложителят се отчита за дейността си по тази Наредба пред Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол (НСПСК) и Великотърновски общински съвет.

Чл.4. Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:

1. Чрез обявяването на процедура за открит конкурс по решение на Общинския съвет при спазване на изискванията, посочени в чл. 8, ал.5 и ал.6 и чл.9 на Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (обн. в ДВ, бр.56/06.07.2018 година), като решението за конкурса  се публикува в един централен и един местен вестник и се оповестява чрез интернет страницата на възложителя;

2. Чрез обявяването на процедура за ограничен конкурс по решение на Общинския съвет при спазване на изискванията, посочени в чл.10 и чл.11 на Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (обн. в ДВ, бр.56/06.07.2018 година), като решението за конкурса  се публикува в един местен вестник и се оповестява чрез интернет страницата на възложителя;

3. (Изм. с Решение № 1007 от 30.06.2022 г.)Чрез обявяването на процедура чрез пряко договаряне от ОбАП, при спазване на изискванията посочени в чл. 5, ал. 3, чл. 6 и чл. 12 на Наредбата обнародвана в Държавен вестник бр.56/06.07.2018 година, като решението за откриване на процедурата се изпраща на най-малко на две лица, регистрирани като независими оценители съгласно Закона за независимите оценители, работещи в екип с правоспособен/правоспособни юрист/и;

4. Възлагане изготвянето на актуализация на анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки чрез пряко договаряне се допуска само за лицата, изготвили преди това анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки.

Чл.5. (1) При възлагане на дейностите по чл.4 възнаграждението за изпълнение се определя в следните граници:

1. За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи незастроени поземлени имоти, находящи се в гр. Велико Търново - от 200 /двеста / лева до 300 / триста/ лева за отделен обект, като за обекти, находящи се извън територията на гр. Велико Търново се допуска увеличение на възнаграждението с: 5% при отдалеченост до 15 км; с 8% при отдалеченост до 30 км; 10% при отдалеченост над 30 км.

2. За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на застроени общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, както и на незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, находящи се в гр. Велико Търново - от 300 до 400 лева за отделен обект, като за обекти, находящи се извън територията на гр. Велико Търново се допуска увеличение на възнаграждението с: 5% при отдалеченост до 15 км; с 8% при отдалеченост до 30 км; 10% при отдалеченост над 30 км.

3. За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на предприятия, обособени части от предприятия, на дялове или акции от предприятия - от 1 100 /хиляда и сто/ лева до 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ лева.

4. В зависимост от сложността и спецификата на възложените дейности, в отделни случаи възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от възнаграждението по т.1 и т.2 .

5. За рецензии и експертни становища на изготвени оценки и анализи на правното състояние - до 50% от размера на възнаграждението за изпълнителя по първоначалния договор за съответния обект, предмет на възложените дейности;

6. За актуализации на изготвени оценки и анализи на правното състояние при промяна на икономическите или фактически условия - до 50% от размера на възнаграждението за изпълнителя по първоначалния договор за съответния обект, предмет на възложените дейности;

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по предходната ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6, когато касае актуализации на изготвени оценки и анализи на правното състояние за обекти по ал. 1, т. 1 и т. 2, не може да бъде по-малък от 2 /два/ календарни дни и по-голям от 5 /пет/ календарни дни за отделен обект;

(3) Срокът за изготвяне на дейностите по предходната ал. 1, т. 3 и т. 6, когато касае актуализации на изготвени оценки и анализи на правното състояние за обекти по ал. 1, т. 3, не може да бъде по-малък от 10 /десет/ календарни дни и по-голям от 20 /двадесет/ календарни дни .

(4) При извършване на дейности, които са различни от описаните в предходните алинеи възнаграждението и срокът за изпълнение се определят с решение на НСПСК за всеки конкретен случай.

Чл.6. ОбАП организира цялостната дейност, свързана с откриването и провеждането на процедури чрез открит конкурс, чрез ограничен конкурс или чрез пряко договаряне за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности, посочени в чл.2 на тази Наредба, и при условията и реда посочени в глава трета до глава девета включително на Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (обн. ДВ, бр. 56 /2018 г.)

Чл.7. (1) (Изм. с Решение № 1007 от 30.06.2022 г.) Класирането на допуснатите кандидати в процедурите по чл. 4, т. 1-3 се извършва съобразно предложенията им за срок и цена, като за всяко конкретно предложение се изчислява индивидуален коефициент на участника по следната формула:

 

Ку = К ц + К с , където

Кц =        Най- ниска предложена цена - в лева    х   10

 Цена на конкретния участник - в лева

Кс =        Най - малък предложен срок - в календарни дни   х   5

            Срок на конкретния участник - в календарни дни

     (2) Класирането се извършва съобразно получените коефициенти на участниците, като на първо място се класира участникът с най-висок индивидуален коефициент .

     (3) При равни коефициенти на участниците, класира се участникът, който има по-голям професионален опит и чиято оферта по-пълно удовлетворява изискванията посочени в наредбата.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

§1. Тази Наредба се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.5, ал.2 от ЗПСК, § 1, т.1 от Наредбата, приета с ПМС 121/ 2018 г. (ДВ, бр. 56 /2018 г.) и чл.2, ал.3 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.

§2. С приемането на тази Наредба се отменя Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново приета с решение № 811/18.07.2002 г., изм. и  доп. с решения № 339/26.11.2004 г., № 869 / 23.03.2006 г.,  192/22.05.2008 г. и 710/ 24.09.2009 г. на  Великотърновски Общински съвет.

§3. Тази Наредба влиза в действие след приемането й с решения на Великотърновски общински съвет № 1437 и  № 1438 от 25.04.2019 г., и решение № 1007/30.06./2022 г.

 

Приложение (Ново – с Решение № 1007 от 30.06.2022 г.)

 

 

Образец-Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по реда чл. 3 и чл. 11 от Наредбата за анализите на правното състояние

и приватизационните оценки

 

ОТНОСНО: ОБЩИНСКИ  НЕЖИЛИЩЕН  ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ : „…………………“- собственост на Община Велико Търново, към  …………. година

 

          1. Имотът е / не е общинска собственост; е / не е включен в капитала на общинско търговско дружество.

          2. Имотът е актуван с акт за частна/ публична общинска собственост № ……………………..

          3. Имотът се предлага за продажба с / без обзавеждане/ оборудване.

          4. Имотът е /не e предмет на договор за наем/ съвместна дейност, други: …………………………………………………………………………………………

          5. В имота са/не са  извършвани трайни подобрения от наемателя, за които е / не е взето писмено съгласие от наемодателя.

          6. За имота има/няма данни за обременяване с ограничени  вещни права, ипотеки и залози.

          7. Имотът представлява/не представлява отчужден недвижим имот от бивши частни собственици или кооперация.

          8. По отношение на имота са / не са учредени вещни права в полза на трето лице.

          9. За имота има / няма  уважени и неудовлетворени реституционни претенции.

          10. За имота има / няма предоставени концесионни права.

          11. За имота:

- е отреден УПИ ………, от стр. кв. ……. по ПУП на гр./с.…………………. и същият е с трайно предназначение на територията – …………………………. и начин на трайно ползване – ………………….;

- няма действащ ПУП и същият е / не е включен в околовръстния полигон на с. …………………………………….

12. Имотът е нанесен като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ……………………………, съгласно действащите КККР на гр./с. ……………………………., одобрени със Заповед № …………/………………..г. на …………………………….

13. Съгласно ОУП на ……………………………….имотът попада в устройствена зона ………………………………………….………………………………………………

14. Имотът е с уредени / неуредени регулационни отношения и с приложена / неприложена улична регулация.

15. В имота са / не са изградени подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

16. За построената/ите сграда/и в имота  е / не е съставен и се / не се съхранява  акт образец 16.  

17. За построената/ите сграда/и в имота:

- е / не е издадено строително разрешение № ……..…/………….. г.;

-има / не се намира, строителен протокол № ……./…………. г.;

-е издадено удостоверение за търпимост № ………../ ……………. г.

18. За построената/ите сграда/и в имота  има / няма запазени архитектурни и други проекти.

19. За имота има / няма действащо производство за изменение на ПУП.

20. Имотът  е / не е предмет на производства за принудително изпълнение.

21. Върху имота има / няма наложена обезпечителна мярка.

22. За имота има / няма данни за заведени и неприключили съдебни или арбитражни дела и спорове.

23. За имота има / няма  влезли в сила съдебни или арбитражни решения.

24. За имота има / няма заявени в Община Велико Търново претенции, свързани с правото на собственост / извършени подобрения / ползване / други претенции: ………………………………………………………………………………………….    ……...25. За имота има / няма  разкрити партида за отчитане ползването на електроенергия, вода и други подобни, свързани с обслужването и експлоатацията на имота.

 

            Забележка: 1. Вярното обстоятелство се подчертава.

         2. При наличие на декларирано обстоятелство се прилага копие от него.

 

            За попълване на неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

            Декларатори:

Отдел „ Управление на собствеността“ :                    ………………………

(от т. 1 до т. 10 вкл.)

          (изписване имената на служителя ………………………………………………………………)

 

Отдел „Устройство на територията”:                       …………………………………

(от т. 11 до т. 19 вкл.)

          (изписване имената на служителя …………………………………………………………….)

 

Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността":…………………….

(от т. 20 до т. 24 вкл.)

            (изписване имената на служителя …………………………………………………………….)

 

Дирекция „Бюджет и финанси“:  ……………………………..

(т. 25)

(изписване имената на служителя …………………………………………………………….)

 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.