Публикувано на: 08.01.2021 17:00

Директор на Детска ясла „Пролет” гр. Велико Търново

Описание

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 22-25 от 06.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор” на Детска ясла „Пролет” гр. Велико Търново

Детска ясла „Пролет”, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска“ №5, е организационно обособена структура, в която медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца до тригодишна възраст.

Отговорности

Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Детската ясла към Център за социални услуги при Община Велико Търново.

Изисквания

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.    Степен на завършено образование: висше;
2.    Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”;
3.    Професионална област: Здравеопазване и спорт;
4.    Професионално направление: „Медицина”, „Здравни грижи“;
5.    Специалност: "Медицина", "Медицинска сестра" или "Акушерка";
Трудов стаж и професионален опит: не по-малко от 1 (една) година.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • придобита специалност „Управление на здравните грижи” или специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”;
 • компютърна грамотност - MS Office.

Нужни документи

Необходими документи за участие:
 1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Велико Търново (в свободен текст);
 2. Документ за самоличност – оригинал (за справка) при подаване на документите;
 3. Професионална автобиография;
 4. Копие от Диплома за завършено висше образование, съобразно указаното в т.I.;
 5. Удостоверение за членство в съсловната организация;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 7. Документи за допълнителни умения и квалификации за длъжността.

Контакти

Място и срок за подаване на документите:
В срок от един месец от публикуването на обявата в местен вестник и на електронната страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-turnovo.bg (ако срокът изтича в неработен ден, в следващия работен ден), кандидатите подават горепосочените документи в „Център за административно обслужване” на Община Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.
Кандидатът представя документите в запечатан непрозрачен плик. При приемане на документите върху плика се отбелязват Входящ номер, дата и час на постъпване.
Документи, изпратени по пощата не се приемат.
За допълнителна информация: тел. 062/619 209 – д-р Диляна Вачкова – главен експерт в Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.

Дирекция/отдел

Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"

Ниво на заетост

Пълен работен ден

Обявата е валидна до

08.02.2021 17:00

Ход на конкурса

Начин на провеждане на конкурса:
 1. Решаване на тест;
 2. Събеседване.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.