Публикувано на: 08.01.2021 17:00

Здравен медиатор в Община Велико Търново

Описание

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 22-22 от 06.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за заемане на длъжността „Здравен медиатор” в Община Велико Търново

Отговорности

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Преди постъпване на работа здравният медиатор преминава обучение във висше училище или в Националния център по обществено здраве и анализи по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. Обучението е с продължителност не по-малко от 240 академични часа, от които не по-малко от 220 часа са присъствени.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Познанията и/или опитът в здравната и социалната сфера са предимство при назначаване.

Изисквания

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено средно образование;
 • Навършено пълнолетие;
 • Лицето да не е поставено под запрещение;
 • Лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Познаване на културата и проблемите на уязвимата група;
 • Владеене на майчиния език на лицата от уязвимата група;
 • Познаване на нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;
 • Умения за работа с компютър  (MS Word, електронна поща).

Нужни документи

 1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Велико Търново (по образец);
 2. Декларация (по образец);
 3. Автобиография;
 4. Копие от Диплома за завършено средно образование;
 5. Мотивационно писмо.
Образец на Заявлението и Декларацията се получава от „Център за административно обслужване” на Община Велико Търново. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.veliko-tarnovo.bg, Обяви и съобщения, Обяви и съобщения във връзка с провеждани конкурсни процедури.
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на адрес: www.zdravenmediator.net

Документи

Файл Размер
Декларация 40,0 KB
Заявление 29,0 KB

Контакти

Документи за участие в конкурса се представят всеки работен ден, в срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата за конкурса на официалния сайт на Община Велико Търново www.veliko-tarnovo.bg, на адрес: гр. Велико Търново, пл.”Майка България” № 2, Община Велико Търново, в деловодството на „Център за административно обслужване”.
За допълнителна информация: тел. 062/619 209 – д-р Диляна Вачкова – главен експерт в Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.

Дирекция/отдел

Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"

Ниво на заетост

Пълен работен ден

Обявата е валидна до

08.02.2021 17:00

Ход на конкурса

I етап – преглед на представените от кандидатите документи: Заявление по образец, Декларация по образец, Автобиография, Мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование;
II етап – провеждане на интервю с одобрените на първи етап кандидати.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.