Публикувано на: 29.07.2022 09:00

Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

Описание

На основание чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, чл. 21, ал. 1 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), и Решение № 1002 по протокол № 42 от 30.06.2022 г. на Великотърновски общински съвет,
ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

Изисквания

Условия за допустимост на кандидатите:
 • До участие в конкурса за Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД се допуска лице, което:
 • е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • има завършено висше образование;
 • има най-малко 5 години професионален опит;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
 • не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • не е сьпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 • не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД;
 • не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД;
 • не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 • не заема професионален пост или отговорна длъжност и няма икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие;
 • няма интереси и не получава финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие;
 • възнаграждението, което получава не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна мрежа.
 • отговаря на други изисквания, предвидени в Устава на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД.
 • в срок три години преди назначаването му не е заемал професионален пост или отговорна длъжност, не е имал интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие.
За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец - Приложение към Публичната покана.
Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.1 - 1.9 и т. 1.17. се извършва от Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури при проверката за допустимостта на кандидата.

Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.10 - 1.16 и т. 1.18. се извършва преди назначаването на избрания кандидат.

Критерии за подбор при номиниране на кандидати за Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД са:
 • Подходяща образователно-квалификационна степен. Кандидатите за заемане на длъжността управител на публичното предприятие следва да отговарят на изискванията на чл. 20 от Закона за публичните предприятия. За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец - приложение към Публичната покана. Проверката за наличие на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и 13 от ЗПП се извършва от Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури при проверката за допустимостта на кандидата. Проверката за наличие на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 и чл. 20, ал. 3 от ЗПП се извършва преди сключването на договор за управление с избрания кандидат.
 • Професионален опит, не по-малко от пет години професионален опит по съответната специалност/специалности от професионално направление по т. 1 или не по-малко от пет години на ръководна позиция или като член на орган за управление или контрол на публично предприятие или търговско дружество.
 • Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия;
 • Професионални умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия: в областта на организацията на движението или транспорта.

Нужни документи

Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие по образец;
 • Декларация по образец за удостоверяване липсата/ наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 1-8, т. 13 от Закона за публичните предприятия;
 • Професионална автобиография /CV европейски формат/;
 • Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
 • Копия от свидетелства, сертификати, удостоверения, референции и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава съответните умения и компетенции;
 • Декларация-съгласие за обработване на лични данни съгасно Регламент ЕС 2016/679 /по образец/;
 • Концепция /програма/ за развитието на „Организация на движението, паргинги и гаражи" ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.
Концепцията /програмата/ включва постигането на главните цели от Политиката на Община Велико Търново за участие в публични предприятия, мисията на дружеството и специфичните стратегически цели поставени пред оперативното управление на дружеството.

Документи

Файл Размер
Публична покана за набиране на кандидати за органи на управление и контрол на публично предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД 215,2 KB
Образец на Заявление за участие в конкурса 13,4 KB
Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 1-8, т. 13 от Закона за публичните предприятия - подава се от всички кандидати 16,7 KB
Методика, одобрена от Великотърновски общински съвет 243,6 KB
Информация за „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД 210,4 KB
Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД 1,8 MB
Декларация - съгласие за обработване на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 13,3 KB
Актуално състояние на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД 75,5 KB
Учредителен акт на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД 382,0 KB
Счетоводен баланс към 31.03.2022 г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД 159,5 KB
Съобщение относно: списък на допуснатите до следващия етап кандидати 131,1 KB
Съобщение относно: номиниране и провеждане на конкурсна процедура за възлагане на управлението на “Организация на движението, паркинги и гаражи“ 77,9 KB
Съобщение относно: проведено заседание за интервю и класиране на 05.10.2022 г. 95,3 KB

Контакти

Електронен адрес за комуникация с комисията: savet@veliko-tarnovo.bg

Дирекция/отдел

Община Велико Търново

Ниво на заетост

Пълен работен ден

Краен срок за подаване на документи

Изтекъл

Обявата е валидна до

25.11.2022 12:00

Ход на конкурса

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „3а участие в конкурс за Управител на „Организация на движението, паргинги и гаражи“ ЕООД. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл адрес за връзка.
В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати – до 05.09.2022 г.
 • Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:
 • Писмена - представяне на концепция /програма/ за развитие на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД. Комисията изпраща покани до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции /програми/ до 3 (три) дни след изготвяне на листата - 08.09.2022 г.
 • В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят в деловодството на Великотърновски общински съвет концепция за развитие на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД - до 10 (десет) дни след поканата – 19.09.2022 г. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството до определения краен срок.
 • Концепцията /програмата/ се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за избор на членове, за който кандидатства. Концепцията /програмата/ следва да бъде разработена с точно и ясно формулирани приоритети за управлението на търговското дружество (публичното предприятие), както и конкретните мерки и действия, с реализацията на които ще бъдат постигнати заложените цели. Концепцията /програмата/ следва да бъде разработена с дългосрочна визия за развитие на публичното предприятие и с 5 (пет) годишен хоризонт на управление (в обем до 15 страници), като следва да покаже умението на кандидата точно и ясно да анализира пазарното позициониране на публичното предприятие, да дефинира силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред публичното предприятие, да предлага стратегия за бъдещо развитие на публичното предприятие, да структурира средносрочните финансови и нефинансови цели пред публичното предприятие, както и да прогнозира очакваните резултати от дейността на дружеството.
 • Оценяването на представените от участниците концепции /програми/ за развитие на публичното предприятие се извършва, съгласно Методика, одобрена от Великотърновски общински съвет, представляваща приложение към настоящата публична покана (Методиката).
 • Писмените материали се оценяват в десетдневен срок след получаването им от комисията (до 29.09.2022 г.), като кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю, се информират до 03.10.2022 г. за датата и часа на провеждане на интервюто.
 • Устна - интервю/събеседване с кандидатите. С допуснатите до този етап кандидати се провежда интервю/събеседване в рамките на 1 (един) ден и оценка на представянето по време на интервютата в рамките - на 3 (три) работни дни – 04.06.2022 г. – 06.10.2022 г., включващо:
 • въпроси по представената концепция /програма/, познаване на спецификата и основните характеристики на отрасъла и в частност на публичното предприятие, за което се извършва подбора на кандидати;
 • въпроси по познаване на правомощията, отговорностите и компетенциите на органите на управление и контрол на дружеството, както и на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество;
 • представяне на способността на кандидата да дефинира проблеми, да ги анализира и да предлага алтернативни подходи за тяхното разрешаване;
 • представяне на способността на кандидата да планира, анализира и взима управленски решения, насочени към постигане на стратегическите цели, заложени в представената концепция за развитие на публичното предприятие;
 • представяне на личните управленски качества на кандидата, свързани с наличие на административни, професионални и делови качества и др.
Въпросите от структурираното интервю /събеседване/ са на тема „Място и роля на дружеството в предоставяните от него услуги в региона, повишаване качеството на обслужване, финансова политика, кадрова политика, бъдещо развитие“.
Оценката от представянето на интервюто се извършва, съгласно Методиката. В тридневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите – до 10.10.2022 г., комисията извършва крайно класиране и въз основа на получените резултатите, номинира кандидати за всяка от позициите за член на орган на управление и контрол, за която се кандидатства.
Резултатите от процедурата и номинираните кандидати се предоставят на Великотърновски общински съвет за вземане на решение, за което кандидатите се уведомяват.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.