Публикувано на: 16.08.2022 10:00

Управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД

Описание

На основание чл. 50, ал. 1 от правилата, чл. 21, ал. 1 и във връзка с §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия (ЗПП), Решение № 1000 по протокол № 42 от 30.06.2022 г. на Великотърновски общински съвет и т. I на Решение № 1060 по протокол № 43 от 28.07.2022 г. на Великотърновски общински съвет,
ОБЯВЯВА
Конкурс за избор на Управител на “Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, които отговарят на изискванията на чл. 63 от Закона за лечебните заведения, както и на изискванията чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

Изисквания

Условия за допустимост на кандидатите:
 • До участие в конкурса за Управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД се допуска лице, което:
 • е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 • има най-малко 5 години професионален опит - 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
 • не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • не е сьпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 • не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД;
 • не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД;
 • не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 • не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
 • отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.
За удостоверяване на посочените обстоятелства, кандидатите попълват декларация по образец - приложение към Публичната покана. Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.1-1.9 и 1.15 се извършва от Комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури при проверката за допустимостта на кандидата. Проверката за наличие на обстоятелствата по т. 1.10-1.14 се извършва преди сключване на договор за управление с избрания кандидат.
Критерии за подбор при номиниране на кандидати за Управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД са:
 • Подходяща образователно-квалификационна степен
 • Лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
 • Професионален опит,
 • 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист.
 • Добра репутация, съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия;
 • Професионални умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в областта на оперативното управление, както и по отношение на други дейности, свързани с ефективното управление на предприятия.

Нужни документи

Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие по образец;
 • Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 1-8, т. 13 от Закона за публичните предприятия;
 • Професионална автобиография /CV европейски формат/;
 • Копия от документи за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
 • Копия от свидетелства, сертификати, удостоверения, референции и от други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава съответните умения и компетенции;
 • Декларация-съгласие за обработване на лични данни съгасно Регламент ЕС 2016/679 /по образец/;
 • Концепция /програма/ за развитието на „Комплексен онкологичен център Велико Търново" ЕООД за петгодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик.
Концепцията /програмата/ включва постигането на главните цели от Политиката на Община Велико Търново за участие в публични предприятия, мисията на дружеството и специфичните стратегически цели поставени пред оперативното управление на дружеството.

Документи

Файл Размер
Публична покана за набиране на кандидати за органи на управление и контрол на публично предприятие „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 219,8 KB
Образец на Заявление за участие в конкурса 13,4 KB
Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 1-8, т. 13 от Закона за публичните предприятия - подава се от всички кандидати 16,7 KB
Методика, одобрена от Великотърновски общински съвет 243,6 KB
Информация за „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 470,5 KB
Годишен финансов отчет за 2021 година на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 3,6 MB
Декларация – съгласие за обработване на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 13,4 KB
Актуално състояние на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 217,2 KB
Учредителен акт на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 545,1 KB
Счетоводен баланс към 31.03.2022 г. на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД 525,4 KB
Списък на допуснатите до следващия етап кандидати 138,1 KB
Съобщение относно: проведено заседание на 13.10.2022 г. за оценяване на представена концепция /програма/ 160,4 KB
Примерни въпроси относно събеседване с кандидати 94,3 KB
Съобщение относно: получени окончателни резултати и класиране на кандидати 82,2 KB

Контакти

Резултатите от процедурата и номинираните кандидати се предоставят на Великотърновски общински съвет за вземане на решение, за което кандидатите се уведомяват.
Електронен адрес за комуникация с комисията: savet@veliko-tarnovo.bg

Дирекция/отдел

Община Велико Търново

Ниво на заетост

Пълен работен ден

Краен срок за подаване на документи

Изтекъл

Обявата е валидна до

25.11.2022 12:00

Ход на конкурса

Документите за кандидатстване се подават в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надпис „3а участие в конкурс за Управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД. На плика се отбелязват името на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и/или имейл, адрес за връзка.
Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.
Срокът за подаване на документите е 30 (тридесет) календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на публичната покана. Документите се подават в деловодството на Великотърновския общински съвет, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. Краен срок до 16.00 часа на 15.09.2022 г.
Ще се разглеждат само документи, постъпили в деловодството на Великотърновски общински съвет до изтичане на горепосочения срок, независимо от начина на тяхното изпращане.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
 • Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. III и проверка на съответствието им с обявените в т. I и т. II изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.
 • В седемдневен срок след изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите комисията за номиниране и провеждане на конкурсни процедури извършва проверка по документи и изготвя списък на допуснатите кандидати – до 23.09.2022 г.
 • Втори етап: Процедура по оценка, включваща две части:
 • Писмена - представяне на концепция /програма/ за развитие на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД.
Комисията изпраща покани до допуснатите кандидати за участие в писмената част, като определя краен срок за представяне на разработените от кандидатите концепции /програми/ до 3 (три) дни след изготвяне на листата - 26.09.2022 г.
В определения срок допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати представят в деловодството на Великотърновски общински съвет концепция за развитие на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД - до 10 (десет) дни след поканата – 06.10.2022 г. Документите изпратени чрез Български пощи или други изпълнители на куриерски услуги, трябва да са получени в деловодството до определения краен срок.
Концепцията /програмата/ се представя в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и конкурса за избор на членове, за който кандидатства. Концепцията /програмата/ следва да бъде разработена с точно и ясно формулирани приоритети за управлението на търговското дружество (публичното предприятие), както и конкретните мерки и действия, с реализацията на които ще бъдат постигнати заложените цели. Концепцията /програмата/ следва да бъде разработена с дългосрочна визия за развитие на публичното предприятие и с 5 (пет) годишен хоризонт на управление (в обем до 15 страници), като следва да покаже умението на кандидата точно и ясно да анализира пазарното позициониране на публичното предприятие, да дефинира силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред публичното предприятие, да предлага стратегия за бъдещо развитие на публичното предприятие, да структурира средносрочните финансови и нефинансови цели пред публичното предприятие, както и да прогнозира очакваните резултати от дейността на дружеството.
Оценяването на представените от участниците концепции /програми/ за развитие на публичното предприятие се извършва, съгласно Методика, одобрена от Великотърновски общински съвет, представляваща приложение към настоящата публична покана (Методиката).
Писмените материали се оценяват в десетдневен срок след получаването им от комисията (до 17.10.2022 г.), като кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00 се допускат до интервю. Кандидатите, допуснати до интервю, се информират до 20.10.2022 г. за датата и часа на провеждане на интервюто.
Устна - интервю/събеседване с кандидатите.
С допуснатите до този етап кандидати се провежда интервю/събеседване в рамките на 1 (един) ден - 21.10.2022 г. и оценка на представянето по време на интервютата в рамките - на 3 (три) работни дни – 24.10.2022 г. – 26.10.2022 г., включващо:
 • въпроси по представената концепция /програма/, познаване на спецификата и основните характеристики на отрасъла и в частност на публичното предприятие, за което се извършва подбора на кандидати;
 • въпроси по познаване на правомощията, отговорностите и компетенциите на органите на управление и контрол на дружеството, както и на нормативната уредба, касаеща дейността на търговското дружество;
 • представяне на способността на кандидата да дефинира проблеми, да ги анализира и да предлага алтернативни подходи за тяхното разрешаване;
 • представяне на способността на кандидата да планира, анализира и взима управленски решения, насочени към постигане на стратегическите цели, заложени в представената концепция за развитие на публичното предприятие;
 • представяне на личните управленски качества на кандидата, свързани с наличие на административни, професионални и делови качества и др.
Въпросите от структурираното интервю /събеседване/ са на тема „Място и роля на лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, кадрова политика, бъдещо развитие“.
Оценката от представянето на интервюто се извършва, съгласно Методиката. В тридневен срок след провеждането на интервютата с всеки един от кандидатите – до 31.10.2022 г., комисията извършва крайно класиране и въз основа на получените резултати, номинира кандидати за всяка от позициите за член на орган на управление и контрол, за която се кандидатства.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.