Новини

Във връзка с подготовка на проектно предложение по петата покана на Градските иновационни действия (Urban Innovative Actions UIA), към Европейския съюз, в направление „Качество на въздуха“, Община Велико Търново кани всички заинтересовани страни, които могат да допринесат с опит и знания по конкретната тема напр. агенции, организации, изследователски и научни институти, държавни институции,  частния сектор, НПО и др. да вземат участие като партньори за реализацията на проекта. Повече информация може да получите в отдел „Околна среда“ и на тел. 062/619 503

In connection with preparation of a project proposal for the 5th call of the Urban Innovative Actions UIA to the European Union in the topic of Air Quality, Veliko Turnovo Municipality invites all interested legal entities, that can bring expertise and knowledge on specific topic eg. agencies, organizations, research and scientific institutions, government institutions, the private sector, NGOs and more organizations to participate as partners for the project implementation. More information can be obtained from the Environment Department, tel. 062/619 503

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.