ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024430 Начин на финансиране на културните паметници (Транснационален обмен на информация, системен анализ) по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 06.01.2014 17:09

Този документ е разработен във връзка с проект „CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм по Програмата за Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
310,7 KB
Разяснение 09.01.2014
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
75,2 KB
Указания и образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,0 MB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
101,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

14.01.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.01.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.