"Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие" по Програма БГ08.", по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Позиция № 1: Полиграфически услуги.
Позиция № 2: Изработка на рекламни материали.
Позиция № 3: „Публикуване на прессъобщения, за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“
Позиция № 4: „ Изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване на рекламна кампания в медии (медиашопинг и планиране за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“
Позиция № 5: „Изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“
Позиция № 6: „Изработка на печатни материали (брошури, дипляни и картонени папки), Организиране на събития – информационни прояви, поставяне на банери в сайтове,  Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант) и транспаранти,  организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите  за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“
Услугите по позиции от №3 до № 6 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез сключване на договори за възлагане на обособените позиции. Стойностите на отделните позиции № 3 - № 6 не надхвърлят 156 464 лв. и общата им стойност, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното и обстоятелството, че услугите попадат и в Приложение 2, Възложителят ще сключи договор на основание чл.20, ал.4, т.2 и т.3 от ЗОП. Възлагането на посочените позиции е с цел необходимостта от реализиране на предвидените дейности по график по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10М1-44/23.04.2015 г., Програма БГ 08, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Остатъчната стойност на поръчката е 360000 лв. без ДДС.
Отваряне на офертите:
13.07.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Д-Медия" ООД, гр. Велико Търново за обособена позиция №2
публикуван на: 11.10.2019 15:23:53
2,0 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 14.10.2016 10:52:46
418,5 KB
Договор от 15.09.2016 г. с Д-Медия ООД за обособ.позиция 2
публикуван на: 14.10.2016 10:52:46
992,2 KB
Допълнително споразумение от 03.10.2016 г. с Д-Медия ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 10.10.2016 16:40:37
432,9 KB
Обявление за възложена поръчка за обособената позиция № 1 - няма възлагане
публикуван на: 24.08.2016 16:33:41
145,4 KB
Заповед №РД 22 - 1557/04.08.2016 г. за определяне на изпълнител за позиция 2
публикуван на: 04.08.2016 17:09:46
1,3 MB
Решение №РД 24 - 44/04.08.2016 г. за прекратяване на позиция 1
публикуван на: 04.08.2016 17:09:46
523,9 KB
Доклад от 01.08.2016 г.
публикуван на: 04.08.2016 17:09:46
1,8 MB
Протокол 3 от 01.08.2016 г.
публикуван на: 04.08.2016 17:09:46
97,5 KB
Протокол 2 от 27.07.2016 г.
публикуван на: 04.08.2016 17:09:46
1,6 MB
Протокол 1 от 13.07.2016 г.
публикуван на: 04.08.2016 17:09:46
435,8 KB
Обявление № 9100-00-63 от 27.07.2016 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 27.07.2016 17:01:22
868,9 KB
Решение №РД 24-40/06.07.2016 г. за одобряване на обявление за изменение и Обявление за изменение
публикуван на: 11.07.2016 10:41:40
118,8 KB
Разяснение с изх. № 91-00-26/01.07.2016 г. по документацията
публикуван на: 01.07.2016 16:53:18
120,1 KB
Разяснение с изх. №91-00-19/27.06.2016 г.
публикуван на: 27.06.2016 15:39:12
97,4 KB
Документация за участие след Решение за промяна
публикуван на: 27.06.2016 09:59:02
1,4 MB
Решение №РД 24-36/20.06.2016 г. за одобряване на обявление за изменение и Обявление за изменение
публикуван на: 23.06.2016 16:53:58
3,5 MB
Разяснение с изх. № 91-00-17 от 20.06.2016 г. по документацията за участие
публикуван на: 20.06.2016 17:56:39
83,0 KB
Разяснение с изх. № 91-00-14/16.06.2016 г. по документацията за участие
публикуван на: 16.06.2016 16:33:25
108,9 KB
Документация за участие
публикуван на: 08.06.2016 10:42:56
1,3 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 06.06.2016 12:38:30
1,3 MB
Решение № РД 24-35 от 03.06.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 06.06.2016 12:38:30
514,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.07.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.07.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.