"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения”

Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”

Обособена позиция № 3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”

Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за презентация”

Обособена позиция № 5 - „Спортни уреди и оборудване”

Обособена позиция № 6 - „Щори”

Обособена позиция № 7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички”

Обособена позиция № 8 - „Косачка”

Обособена позиция № 9 - „Фризьорски пакет”

Позиции №6, №7, №8 и №9 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, тъй като общата им стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумите по всяка от позициите са по-ниски от 156 464 лв. без ДДС. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти.

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 15.02.2019 16:50:05
499,6 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №4
публикуван на: 12.12.2018 15:10:36
473,3 KB
Договор от 31.08.2018 г. със "Смарт софт" ЕООД за обособена позиция № 4
публикуван на: 17.09.2018 16:40:59
2,2 MB
Договор от 17.08.2018 г. с "Лидер конструкт" ЕООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 17.09.2018 16:40:59
7,4 MB
Обявление за възложена поръчка за обосбена позиция № 2 и обособена позиция № 4
публикуван на: 17.09.2018 16:40:59
247,8 KB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 1
публикуван на: 20.08.2018 11:17:38
239,8 KB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 5
публикуван на: 02.08.2018 12:27:17
239,3 KB
Решение № РД 24-78 от 31.07.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 4
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
806,9 KB
Решение № РД 24-76 от 31.07.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
1,0 MB
Решение № РД 24-75 от 31.07.2018 г. за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
831,7 KB
Доклад от 27.07.2018 г. на комисията
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
5,7 MB
Протокол № 4 от 27.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
2,5 MB
Протокол № 3 от 27.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
3,4 MB
Протокол № 1 от 13.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.07.2018 16:46:09
1,4 MB
Съобщение с изх. №91-00-277/24.07.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 24.07.2018 15:48:11
262,8 KB
Протокол № 2 от 18.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.07.2018 16:35:07
1,7 MB
Решение № РД 24-71 от 18.07.2018 г. за прекратяване на обособена позиция № 5
публикуван на: 18.07.2018 16:35:07
445,0 KB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция № 3
публикуван на: 21.02.2018 15:55:04
238,4 KB
Решение № РД 24-9 от 02.02.2018 г. за прекратяване на обособена позиция № 3
публикуван на: 02.02.2018 16:20:05
504,4 KB
Решение №24-6 от 22.01.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 25.01.2018 11:11:44
536,5 KB
Разяснение №91-00-25/22.01.2018 г. по документацията за участие в обществената поръчка
публикуван на: 22.01.2018 16:15:28
260,2 KB
Решение № РД 24-2 от 04.01.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.01.2018 16:44:55
739,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.01.2018 16:44:55
2,1 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 08.01.2018 16:44:55
586,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.02.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.02.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.