Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 06.08.2018 16:52

№ в РОП/ПОП: 9079314

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9079314

Документация

Файл Размер
Съобщение №91-00-446 от 12.12.2018 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 12.12.2018 14:58:23
112,4 KB
Протокол №2 от 16.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.10.2018 16:28:16
550,3 KB
Протокол № 1 от 20.08.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.09.2018 15:32:35
1,6 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 14.08.2018 09:22:18
74,3 KB
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП - представен във формат PDF (подходящ за преглед), XML (подходящ за компютърна обработка) и DOC
публикуван на: 06.08.2018 16:55:57
81,7 KB
Образци
публикуван на: 06.08.2018 16:55:57
733,0 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 06.08.2018 16:55:57
579,5 KB
Oбява №ОБ-22 от 06.08.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 06.08.2018 16:55:57
299,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.08.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.08.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.