"Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции"

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки";

Обособена позиция №2: "Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места".

Услугите по обособена позиция №2 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция №2 не надхвърля 156 464 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно услугите по обособена позиция №2 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособена позиция №2 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Решение №РД 24-22/28.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 05.03.2019 12:04:59
1,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 05.03.2019 12:04:59
3,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 05.03.2019 12:04:59
2,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

10.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.