"Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки";

Обособена позиция №2: "Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места".

Услугите по обособена позиция №2 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция №2 не надхвърля 156 464 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно услугите по обособена позиция №2 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособена позиция №2 не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 14.06.2021 12:06:07
774,8 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 12.12.2019 11:25:53
2,6 MB
Договор от 11.11.2019 г. с "Пешев" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 12.12.2019 11:25:53
3,3 MB
Решение №РД 24-146 от 07.10.2019 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1
публикуван на: 08.10.2019 15:25:43
1,9 MB
Доклад от дата 07.10.2019 г.
публикуван на: 08.10.2019 15:25:43
1,0 MB
Протокол №2 от дати 17.09.2019 г., 20.09.2019 г. и от 07.10.2019 г.
публикуван на: 08.10.2019 15:25:43
7,1 MB
Съобщение с изх. №91-00-317/17.09.2019 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 17.09.2019 16:29:44
368,5 KB
Протокол от дати 12.04.2019 г. и 31.07.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.08.2019 15:45:47
5,5 MB
Решение №РД 24-22/28.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 05.03.2019 12:04:59
1,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 05.03.2019 12:04:59
3,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 05.03.2019 12:04:59
2,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

10.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.