Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Обособена позиция № 1: Административната сграда на Община В. Търново;
Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП “Реклама”, общински апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София и други обекти към Община Велико Търново при необходимост.
Обособена позиция № 3: Основно почистване на Областен информационен център (ОИЦ) гр. Велико Търново

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лева за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката.

Обособена позиция № 3 ще се възлага по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. За тази обособена позиция не следва да се подават оферти!

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 14.10.2019 16:02:21
303,4 KB
Решение №РД 24-143 от 26.09.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 26.09.2019 16:49:18
1,5 MB
Решение №РД 24-142 от 26.09.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 26.09.2019 16:49:18
1,5 MB
Протокол №3 от дата 26.09.2019 г.
публикуван на: 26.09.2019 16:49:18
2,1 MB
Протокол №1 от дата 27.08.2019 г.
публикуван на: 26.09.2019 16:49:18
1,5 MB
Протокол №2 от дата 05.09.2019 г.
публикуван на: 10.09.2019 16:07:57
1,8 MB
Съобщение №91-00-269 от 16.08.2019 г. за промяна на часа на отваряне на офертите
публикуван на: 16.08.2019 15:45:20
1,4 MB
Решение №РД 24-107 от 05.08.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 05.08.2019 16:58:14
1,5 MB
Документация след решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 05.08.2019 16:58:14
494,0 KB
Решение № РД 24-104 от 02.08.2019 г. за откриване на поръчка
публикуван на: 02.08.2019 16:52:29
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.08.2019 16:52:29
483,1 KB
Документация и образци
публикуван на: 02.08.2019 16:52:29
374,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.