Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;
Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;
Обособена позиция №3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;
Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;
Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“;
Услугите по обособена позиция №3 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция № 3 не надхвърля 156 464 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят е възложил директно услугите по обособена позиция № 3 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособена позиция №3 не следва да се подават оферти

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-397/15.11.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 15.11.2019 16:43:22
272,1 KB
Разяснение №9100-01-4/08.11.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 08.11.2019 16:45:23
704,1 KB
Документация и приложения
публикуван на: 15.10.2019 10:29:32
1,3 MB
Решение №РД 24-148 от 10.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.10.2019 13:53:32
192,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 14.10.2019 13:53:32
461,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.