Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;
Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;
Обособена позиция №3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;
Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;
Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“;
Услугите по обособена позиция №3 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция № 3 не надхвърля 156 464 лв. и стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят е възложил директно услугите по обособена позиция № 3 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособена позиция №3 не следва да се подават оферти

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1,2,4 и 5
публикуван на: 24.04.2020 16:50:21
2,8 MB
Договор от 26.03.2020 г. с "Минерва-КЛ" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 24.04.2020 16:50:21
2,8 MB
Договор от 26.03.2020 г. с "Минерва-КЛ" ЕООД за обособена позиция №4
публикуван на: 24.04.2020 16:50:21
2,7 MB
Договор от 26.03.2020 г. с "Минерва-КЛ" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 24.04.2020 16:50:21
2,8 MB
Договор от 26.03.2020 г. с "Минерва-КЛ" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 24.04.2020 16:50:21
2,8 MB
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД
публикуван на: 12.03.2020 16:51:37
173,7 KB
Решение № РД 24-32 от 04.03.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 5
публикуван на: 05.03.2020 12:14:11
1,4 MB
Решение № РД 24-31 от 04.03.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 4
публикуван на: 05.03.2020 12:14:11
1,4 MB
Решение № РД 24-30 от 04.03.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2
публикуван на: 05.03.2020 12:14:11
1,4 MB
Решение № РД 24-29 от 04.03.2020 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1
публикуван на: 05.03.2020 12:14:11
1,4 MB
Доклад от 18.02.2020 г. на комисията
публикуван на: 05.03.2020 12:14:11
6,3 MB
Протокол № 2 от дати 30.01.2020 г., 05.02.2020 г. и 18.02.2020 г.
публикуван на: 05.03.2020 12:14:11
7,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-25/31.01.2020 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 31.01.2020 14:22:46
374,3 KB
Протокол №1 от дати 26.11.2019 г. и 09.01.2020 г.
публикуван на: 15.01.2020 15:27:51
7,1 MB
Решение №РД 24-177 от 15.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 18.11.2019 16:05:09
1,5 MB
Разяснение №91-00-397/15.11.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 15.11.2019 16:43:22
272,1 KB
Разяснение №9100-01-4/08.11.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 08.11.2019 16:45:23
704,1 KB
Документация и приложения
публикуван на: 15.10.2019 10:29:32
1,3 MB
Решение №РД 24-148 от 10.10.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.10.2019 13:53:32
192,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 14.10.2019 13:53:32
461,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.11.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.11.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.